Obligation Agder Fylkeskommune 1.33% ( NO0010878622 ) en NOK

Société émettrice Agder Fylkeskommune
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010878622 ( en NOK )
Coupon 1.33% par an ( paiement annuel )
Echéance 14/04/2025Prospectus brochure de l'obligation Agder Fylkeskommune NO0010878622 en NOK 1.33%, échéance 14/04/2025


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Prochain Coupon 14/04/2025 ( Dans 296 jours )
Description détaillée L'Obligation émise par Agder Fylkeskommune ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010878622, paye un coupon de 1.33% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 14/04/2025Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo Børs
Dato:
03.04.2020 Statusindikasjon: Endelig
ISIN: NO0010878622
1,33% Agder Fylkeskommune obligasjonslån 2020/2025
Vilkår:
Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante
[Låneavtalen 1) er nærmere dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport,
omtalt under
vedtekter og eventuelt Låntakerbeskrivelse iht Obligasjonsreglene pkt 2.7.
Standardtermer]
Dokumentene er tilgjengelig hos Utsteder og på Relevante steder. Ved eventuell
motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen, går Låneavtalens bestemmelser
foran.
Relevante steder:
www.oslobors.no
Utsteder:
Agder Fylkeskommune
Emisjonsramme ­ Åpent
N/A
lån:
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 509 115 730
Emisjonsdato: 3)
14.04.2020
Forfallsdato: 4)
14.04.2025
Obligasjonsrente:
1,33 %
Effektiv rente ­ Åpning:
1,33 %
Rentekonvensjon: 5)
30/360
Bankdag konvensjon 6)
Ujustert
Rentetermindato: 7)
14. april hvert år.
Rentebærende f.o.m.:
14.04.2020
Rentebærende til:
14.04.2025
Sikkerhet: 8)
Ingen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 9)
100,00%
Obligasjonsstørrelse:
NOK 10
Call: 10)
Dato:
N/A
Kurs:
N/A
Organisasjonsnummer/LEI- 921707134 / 213800UTMX77ZGTPPF72
kode:
Nummer / Koder:
Sektorkode: 6500
Geografisk 4203
Næringskode: 84110
kode:
Formål:
Opplåningen inngår som en del av Lånetagers finansiering
Godkjennelser / Tillatelser: - Låneopptaket er vedtatt av fylkeskommunestyret den 03.04.2020
- Opptaksdokumentet iht. Obligasjonsreglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo
Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
Danske Bank
Registerfører:
DNB Bank ASA
Verdipapirregister:
Verdipapirsentralen (VPS)
MIFID II Identifisert
Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder.
Målgruppe:
Ikke PRIIPs, ingen KID.
Kildeskatt: 11)
Uten oppgrossing
FAST Bullet Obligasjonslån
Side 1 av 3


Markedspleie:
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet
Særskilte forhold:
Lånet vil søkes notert på Oslo Børs.
I henhold til Verdipapirforeskriftens §7-2b er det ikke plikt til utarbeidelse av
prospekt ved opptak til notering av obligasjoner utstedt av fylkeskommune eller
kommune

Utfyllende om Status og
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær
Sikkerhet: 8)
gjeldsforpliktelse for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov
skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår,
vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som bl.a.
omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen
inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på
vegne av disse så langt låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er
bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til
anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av
Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte
obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til
Tillitsmannen og Utsteder.
Åpning / Lukking: 3) 4)
Åpne lån vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Investor må innbetale beløp for 1. transje / Lånebeløp det antall bankdager før
Emisjonsdato som er avtalt med Tilrettelegger. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17.
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser ­ Åpne lån:
For åpne lån kan Utsteder utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje. Ved
2)
utvidelser i løpet av en Renteperiode betales påløpt rente på obligasjonene som vil
bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for
obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
lån:9)
Renteterminer: 7)
Renten forfaller etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på
første Rentetermindato etter Emisjonsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato
frem til neste Rentetermindato. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Rentekonvensjon: 5)
Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30
dager og, i tilfelle av en ikke fullført måned, det faktisk antall påløpte kalenderdager
(30/360-dagers grunnlag), med unntak av en periode der
a) den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden
ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag, skal den måned som inneholder
siste dag i perioden ikke avkortes til 30 dager, eller
b) den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke
forlenges til en måned bestående av 30 dager.
Standard Bankdag
Ujustert: Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke
konvensjon: 6)
er bankdag. Renteutbetaling vil være første påfølgende bankdag.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende
retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
FAST Bullet Obligasjonslån
Side 2 av 3


Vilkår ­ Call: 10)
Hvis Utsteder ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til
Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal
gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene foretas pro rata mellom
Obligasjonene i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Emisjonsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto
eller forvalterkonto.
Erverv av egne
Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse
obligasjoner:
Obligasjonene i Verdipapirregisteret.
For ansvarlige lån utstedt av finansforetak kan Utsteder ikke erverve egne
obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på
det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier
direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og
hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:
1. transje / Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser
kan også finne sted hos andre autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige
verneting skal være rett verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av
Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar
for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene.
Kildeskatt: 11)
Låntaker er ansvarlig for tilbakeholdelse av eventuell kildeskatt. For lån med
oppgrossing vil utsteder kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av
renter. For lån med uten oppgrossing, vil utsteder ikke være ansvarlig for å
kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter
Arendal / Oslo 03.04.2020
«Image:LeadManagerLogos2»
«Image:LeadManagerLogos3»
«Image:LeadManagerLogos4»
«Image:LeadManagerLogos5»
«Image:LeadManagerLogos6»
«Image:LeadManagerLogos7»
«Image:LeadManagerLogos8»
«Image:LeadManagerLogos9»
«Image:LeadManagerLogos10»
FAST Bullet Obligasjonslån
Side 3 av 3