Obligation Aasen Sparebank 0% ( NO0010873243 ) en NOK

Société émettrice Aasen Sparebank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010873243 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 16/04/2024 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Aasen Sparebank NO0010873243 en NOK 0%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 50 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Aasen Sparebank ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010873243, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 16/04/2024Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato:
13.01.2020 Statusindikasjon: Endelig
ISIN: NO0010873243
FRN Aasen Sparebank åpent obligasjonslån 2020/2024
Vilkår:
Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante
[Låneavtalen 1) er nærmere dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport,
omtalt under
vedtekter og eventuelt Låntakerbeskrivelse iht ABM-reglene pkt 2.7.2.3.
Standardtermer]
Dokumentene er tilgjengelig hos Utsteder og på Relevante steder. Ved eventuell
motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens
bestemmelser foran.
Relevante steder:
www.nordicabm.com aasen-sparebank.no/
Utsteder:
Aasen Sparebank
Emisjonsramme ­ Åpent
NOK 150 000 000
lån:
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 50 000 000
Emisjonsdato: 3)
16.01.2020
Forfallsdato: 4)
16.04.2024
NIBOR: 5)
3 måneder (NIBOR)
Margin:
+0,66 % p.a.
Obligasjonsrenter: 6)
3 måneder (NIBOR) +0,66 % p.a.
Rentekonvensjon:
Faktiske/360
Rentetermindato: 7) 9)
16. april, 16. juli, 16. oktober, 16. januar hvert år.
Bankdag konvensjon: 8)
Modifisert påfølgende
Rentebærende f.o.m.:
16.01.2020
Rentebærende til:
16.04.2024
# dager 1. termin:
91 dager
Sikkerhet: 10)
Ingen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 11)
100,00%
Obligasjonsstørrelse:
NOK 1 000 000
Call: 12)
Dato:
N/A
Kurs:
N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organisasjonsnummer/LEI 937903502 / 5967007LIEEXZX79E080
-kode:
Nummer / Koder:
Sektorkode: 3200
Geografisk 5037
Næringskode:
64190
kode:
Formål:
Opplåningen inngår som en del av Lånetagers finansiering
Godkjennelser /
- Låneopptaket ligger innenfor styrets rammer for låneopptak og er besluttet
Tillatelser:
opptatt av administrasjonen
- Opptaksdokumentet iht. ABM-reglene pkt. 2.7 er kontrollert av Oslo Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
SpareBank 1 Markets AS
Registerfører:
DNB Bank ASA
Verdipapirregister:
Verdipapirsentralen (VPS)
Markedspleie:
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet
MIFID II Identifisert
Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 1 av 4


Målgruppe:
Ikke PRIIPs, ingen KID
Kildeskatt: 13)
Uten oppgrossing
Særskilte forhold:
Lånet vil søkes notert på Nordic ABM.
Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.

Utfyllende om Status og
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær
Sikkerhet: 10)
gjeldsforpliktelse for Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov
skal dekkes foran ordinære gjeldsforpliktelser.
Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under
Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en obligasjonslåneavtale mellom Utsteder og Tillitsmannen som
bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet.
Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet
til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er
bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer
Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter
inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere
utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved
henvendelse til Tillitsmannen og Utsteder.
Åpning / Lukking: 3)4)
Åpne lån vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem bankdager før
Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Investor må innbetale beløp for 1. transje / Lånebeløp det antall bankdager før
Emisjonsdato som er avtalt med Tilrettelegger. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17.
desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2)
For åpne lån kan Utsteder utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje.
Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene
som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for
obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
lån:11)
Rentefastsettelsesdato: 2 bankdager før Rentetermindato.
7)
Renteregulering: 6)7)
Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentetermindato, første gang på
Emisjonsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i
henhold til NIBOR med tillegg av Margin. Hvis Rentesatsen blir negativ, skal
Rentesatsen sette til null.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles
obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart
meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR ­ definisjon: 5)
(Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode
offentliggjort av Oslo Børs ca. kl. 12.00 (norsk tid) på avlesningsdagen. På dager
hvor Oslo Børs har kortere åpningstider, skal den rentesatsen som blir publisert
ca kl 10:00 på Rentefastsettelsesdato brukes. Dersom forannevnte ikke er
tilgjengelig for aktuell renteperiode skal man benytte den lineære interpolering
mellom de to nærmeste aktuelle renteperiodene, og med det samme antall
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 2 av 4


desimaler; eller en annen tilgjengelig rentesats for innskudd for tilsvarende valuta
og renteperiode. Dersom ingen av forannevnte er tilgjengelig, vil rentesatsen bli
bestemt av Tillitsmannen i konsultasjon med Utsteder til enten den rentesats som
er generelt akseptert i markedet som erstatningsrentesats til NIBOR eller en
rentesats som reflekterer rentesatsen tilbudt i markedet for innskudd i NOK for
den relevante Renteperioden.
NIBOR
avleses

Rentefastsettelsesdato,
avrundet
til
nærmeste
hundredelsprosentpoeng, for den renteperiode som er angitt for NIBOR. NIBOR
reguleres med virkning fra og med hver Rentetermindato til neste
Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke Referanserente.
Renteterminer: 9)7)
Renten forfaller etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller
på første Rentetermindato etter Emisjonsdato. Neste termin løper f.o.m. denne
dato frem til neste Rentetermindato. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhåndsomsetning beregnes etter de til enhver tid
gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag
Modifisert Påfølgende: Er Rentetermindato en dag som ikke er bankdag flyttes
konvensjon: 8)
Rentetermindato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av
Rentetermindato til første påfølgende bankdag at Rentetermindato derved faller i
påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentetermindato til siste bankdag
forut for opprinnelig Rentetermindato.
Vilkår ­ Call: 12)
Hvis Utsteder ønsker å utøve eventuell call, skal dette meldes til
Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal
gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal foretas pro rata
mellom Obligasjonene i henhold til gjeldende prosedyrer i Verdipapirregisteret.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Emisjonsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto
eller på forvalterkonto.
Erverv av egne
Utsteder kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse i
obligasjoner:
Verdipapirregisteret.
For ansvarlige lån utstedt av finansforetak kan Utsteder ikke erverve egne
obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er
påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier
direkte fra Verdipapirregisteret. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter
og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser
kan også finne sted hos andre autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens
alminnelige verneting skal være rett verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av
Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke
ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene.
Kildeskatt: 13)
Låntaker er ansvarlig for tilbakeholdelse av eventuell kildeskatt. For lån med
Oppgrossing vil utsteder kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av
renter. For lån Uten oppgrossing, vil utsteder ikke være ansvarlig for å
kompensere investor for evt kildeskatt ved utbetaling av renter.
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 3 av 4


Åsen / Oslo 13.01.2020
«Image:LeadManagerLogos2»
«Image:LeadManagerLogos3»
«Image:LeadManagerLogos4»
«Image:LeadManagerLogos5»
«Image:LeadManagerLogos6»
«Image:LeadManagerLogos7»
«Image:LeadManagerLogos8»
«Image:LeadManagerLogos9»
«Image:LeadManagerLogos10»
FRN Bullet Obligasjonslån
Side 4 av 4