Obligation Aasen Sparebank 0% ( NO0010853583 ) en NOK

Société émettrice Aasen Sparebank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010853583 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 29/11/2022 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Aasen Sparebank NO0010853583 en NOK 0%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 150 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Aasen Sparebank ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010853583, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 29/11/2022Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato:
24.05.2019
Statusindikasjon: Endelig
ISIN: NO0010853583
FRN Aasen Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022
Vilkår:
Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt
lånebeskrivelse,
Låneavtale,
årsrapport,
delårsrapport,
vedtekter
og
eventuelt
under Standardtermer]
Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved
eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser
foran.
Relevante steder:
www.nordicabm.com aasen-sparebank.no/
Låntager:
Aasen Sparebank
Låneramme ­ Åpent lån:
NOK 150 000 000
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 50 000 000
Innbetalingsdato: 3)
29.05.2019
Forfallsdato: 4)
29.11.2022
NIBOR: 5)
3 måneder (NIBOR)
Margin:
+0,55 % p.a.
Rentesats / Kupong: 6)
3 måneder (NIBOR) +0,55 % p.a.
Rentebrøk ­ Kupong:
Faktiske/360
Rentereguleringsdato: 7) 9)
29. august, 29. november, siste dag i februar, 29. mai hvert år.
Bankdag konvensjon: 8)
Modifisert påfølgende
Rentetermindato: 9)
29. august, 29. november, siste dag i februar, 29. mai hvert år.
Rentebærende f.o.m.:
29.05.2019
Rentebærende til:
29.11.2022
# dager 1. termin:
92 dager
Sikkerhet: 10)
Ingen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 11)
100,00%
Obligasjonsstørrelse:
NOK 1 000 000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12)
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
Låntagers Innløsningsrett: 13)
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organisasjonsnummer:
937903502
LEI:
5967007LIEEXZX79E080
Nummer / Koder:
Sektorkode:
3200
Geografisk
5037
Næringskode: 64190
kode:
Formål:
Opplåningen inngår som en del av Lånetagers finansiering
Godkjennelser / Tillatelser:
- Fullmakt til opptak av lånet er gitt av bankens styre den 13.05.2019.
- Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
Swedbank Norge
Registerfører:
Swedbank Norge, NUF
Verdipapirregister:
Verdipapirsentralen (VPS)
Særskilte forhold:
Lånet vil søkes notert på Nordic ABM.
Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.
MiFID II identifiserte målgrupper: Kvalifiserte motparter, profesjonelle kunder.

Utfyllende om Sikkerhet: 10)
Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for lånet. Lånet utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 1 av 3


Låntager, som bare står tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes foran ordinære
gjeldsforpliktelser.
Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes
rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også
myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er
inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne
lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte
obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og
Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4)
Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter
ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2)
For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1.
transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet
etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:11)
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
Rentefastsettelsesdato: 7)
2 bankdager før Rentereguleringsdato.
Renteregulering: 6)7)
Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Innbetalingsdato. Den
nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR med tillegg av Margin.
Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierne skriftlig via
Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR ­ definisjon: 5)
(Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode fastsatt på Oslo Børs
hjemmeside ca. kl. 12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret
slik at den oppgitte rente etter Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal
det benyttes en relevant side hos en annen elektronisk nyhetsformidler som Tillitsmannen mener angir den
samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbare
kvotering mellom banker.
NIBOR avleses to bankdager før hver Rentereguleringsdato, avrundet til nærmeste hundredelsprosentpoeng,
for den renteperiode som er angitt for NIBOR. NIBOR reguleres med virkning fra og med hver
Rentetermindato til neste Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke Referanserente
Renteterminer: 9)7)
Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første
Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin.
Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske
Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag
Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes rentereguleringsdato til
konvensjon: 8)
første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at
Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til
siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Vilkår ­
Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett, rett til å
Obligasjonseiers
innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor
Innløsningsrett: 12)
(KI) skriftlig i hende senest 15 ­femten- bankdager før aktuell dato for innløsning som nevnt under
Obligasjonseiers Innløsningsrett.
Vilkår ­ Låntagers
Tillitsmannen senest 10 - ti - bankdager før innløsning skal gjennomføres. Utsteders innløsning av mindre enn
Innløsningsrett: 13)
alle Obligasjonene skal gjennomføres ved uttrekning mellom Obligasjonene.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på
den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne
Låntager kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse Obligasjonene i Verdipapirregister.
obligasjoner:
For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten
Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister.
Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10
år for hovedstol.
Salg:
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos
autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett
verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser
skal dekkes av Låntageren. Låntageren har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 2 av 3


Obligasjonene. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt
Åsen / Oslo 24.05.2019
«Image:LeadManagerLogos2»
«Image:LeadManagerLogos3»
«Image:LeadManagerLogos4»
«Image:LeadManagerLogos5»
«Image:LeadManagerLogos6»
«Image:LeadManagerLogos7»
«Image:LeadManagerLogos8»
«Image:LeadManagerLogos9»
«Image:LeadManagerLogos10»
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 3 av 3