Obligation Agder Energi AS 0% ( NO0010841802 ) en NOK

Société émettrice Agder Energi AS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010841802 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 28/09/2021 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Agder Energi AS NO0010841802 en NOK 0%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 350 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Agder Energi AS ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010841802, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 28/09/2021Prospekt

Endelige Vilkår

for

ISIN: NO0010841802
FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for Agder Energi AS datert 12. november 2019 et Prospekt på
ISIN NO0010841802 FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021. Prospektet inneholder
fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside
https://www.ae.no, eller på Utsteders besøksadresse, Kjøita 18, 4630 Kristiansand S., eller etterfølger(e) til disse.Kristiansand/ Oslo, 15. november 2019Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
Ord med stor forbokstav som benyttes i Endelige Vilkår skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets
kapittel 2 Definisjoner og 14.1.2 Definisjoner, samt i disse Endelige Vilkår.

MiFID II-produktstyring / Profesjonelle investorer og kvalifiserte motparter målgruppe ­ I henhold til
produsentens produktgodkjenningsprosess har vurderingen av identifisert målgruppe for produktet ført til
konklusjonen om at: (i) identifisert målgruppe for produktet er kun kvalifiserte motparter og profesjonelle
investorer, begge som definert i direktiv 2014/65/EU ("MiFID II", med senere endringer); og (ii) alle kanaler for
distribusjon av produktet til kvalifiserte motparter og profesjonelle investorer er hensiktsmessige. Enhver som
senere tilbyr, selger eller anbefaler produktet (en "distributør") bør ta hensyn til produsentens vurdering av
identifisert målgruppe. En distributør som er underlagt MiFID II er uansett ansvarlig for å gjennomføre sin egen
vurdering av identifisert målgruppe for produktet (enten ved å adoptere eller justere vurderingen utført av
produsenten og bestemme passende distribusjonskanaler.

FORBUD MOT SALG TIL IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER I EØS ­ Produktet er ikke ment å bli tilbudt,
solgt eller på annen måte gjort tilgjengelig for og bør ikke tilbys, selges eller på annen måte gjøres tilgjengelig for
ikke-profesjonelle investorer i EØS. I denne sammenheng betyr en ikke-profesjonell investor en person som er en
(eller flere) av: (i) en ikke-profesjonell investor som definert i punkt 11 i artikkel 4(1) i MiFID II; (ii) en kunde i
henhold til direktiv 2002/92/EF ("Forsikringsformidlingsdirektivet", som senere endret eller erstattet), der kunden
ikke vil kvalifisere som en profesjonell kunde som definert i punkt 10 i artikkel 4(1) i MiFID II; eller (iii) ikke en
kvalifisert investor som definert i prospektdirektivet. Følgelig er det ikke utarbeidet noe
nøkkelinformasjonsdokument som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 («PRIIPs-forordningen» med
senere endringer) for å tilby eller selge produktet eller på annen måte gjøre produktet tilgjengelige for ikke-
profesjonelle investorer i EØS. Tilbud eller salg av produktet eller på annen måte å gjøre produktet tilgjengelig for
ikke-profesjonelle investorer i EØS kan derfor være ulovlig i henhold til PRIIPS-forordningen.
Agder Energi AS bekrefter følgende:
Endelig vilkår er utarbeidet i henhold til Prospektforordningen (EU) 2017/1129 og må leses i sammenheng med
Agder Energi AS's Grunnprospektet datert 12. november 2019 og med eventuelle tillegg til Grunnprospektet.
Grunnprospektet, eventuelle tillegg og Endelig vilkår er/vil bli tilgjengelig på Utsteders hjemmeside
https://www.ae.no, eller på Utsteders besøksadresse, Kjøita 18, 4630 Kristiansand S., eller etterfølger(e) til disse.
Endelige vilkår inneholder et sammendrag av hvert enkelt lån.
2Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
1 Sammendrag
Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU's prospektforordning 2017/1129 om krav til sammendrag i prospekter.

Introduksjon og advarsler
Innholdskrav Innhold
Advarsel.
Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en
introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke
uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på
investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell
oppdatert informasjon om Utsteder og/el er Lånet. Investor
kan tape hele det investerte beløp. Eventuell rettstvist knyttet
til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende
investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut
for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes
erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget
dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller
selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av
Prospektet.
Lånets navn og ISIN
ISIN NO0010841802 FRN Agder Energi AS usikret åpent
obligasjonslån 2019/2021.
Utsteders navn og kontaktdetaljer inkludert
Agder Energi AS, Kjøita 18, 4630 Kristiansand S. Telefon:
LEI-kode.
38 60 70 00. Organisasjonsnummer 981 952 324.
LEI 549300NUQ6SAINRW8Q86.
Navn og kontaktdetaljer til kompetent
Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo. Telefon: 22 83 39
myndighet som har godkjent prospektet
50 E-mail: [email protected]
Dato for godkjennelse av prospektet
Grunnprospektet ble godkjent den 12. november 2019

Nøkkel opplysninger om utsteder
Innholdskrav Innhold
Hvem er verdipapirenes utsteder

Selskapsform og hvilken lovgivning
Utsteder er et aksjeselskap som er registrert i Norge og er
selskapet er underlagt.
underlagt norsk lovgiving. Den mest relevante loven for
konsernets virksomhet er Lov om aksjeselskaper
(aksjeloven). LEI 549300NUQ6SAINRW8Q86.
Hovedaktivitet
Datterselskapene i Agder Energi er organisert i fire resultat-
områder som gjenspeiler konsernets kjernevirksomhet og
verdiskaping: vannkraft, kraftforvaltning, nett og marked, i
tillegg til morselskap med fellesfunksjoner. Konsernets
resultatområder og stabsenhetene i morselskapet blir ledet
av konserndirektører som sammen med konsernsjefen
utgjør konsernledelsen.

Morselskap med fellesfunksjoner
Agder Energi AS består av sentrale staber og
fellesfunksjoner. I tillegg har morselskapet ansvar for enkelte
nysatsinger, blant andre Agder Energi Fleksibilitet og
NODES, som er organisert som juridiske enheter.

Vannkraft
Resultatområde vannkraft har ansvar for utvikling, drift og
vedlikehold av konsernets hel- og deleide vannkraftanlegg.
Den største verdidriveren for virksomheten er tilgjengelighet i
produksjonsanlegg. Dette omfatter teknisk tilgjengelighet for
kraftanleggene, nyttbart volum gjennom konsesjonsvilkår og
ny produksjon gjennom reinvesteringer og nye konsesjoner.
Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi
Vannkraft AS.

Kraftforvaltning
Resultatområde kraftforvaltning har ansvar for Agder Energi-
konsernets markedsoperasjoner. Dette omfatter fysisk og
finansiell krafthandel og styring av markedsrisiko.
Resultatområdet er også ansvarlig for gjennomføring av
3Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
konsernets strategiske satsning på å utvikle nye løsninger til
Bedriftsmarkedene i Norden og Tyskland i et europeisk
energimarked som har stort behov for fornybar energi. Fra
2018 er satsningen markedsført under det felles
merkenavnet Entelios. Entelios tilbyr ren energi,
spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for
industriselskap, små og store bedrifter i næringslivet og
offentlig virksomhet til å bli ledende på klimavennlige
energiløsninger. Entelios er spesialist på kraftstyring og
krafthandel i et marked hvor energi fra fornybare kilder som
vannkraft, vindkraft og solenergi erstatter fossil energi.

Nett
Resultatområde nett skal ivareta samfunnsoppgaven knyttet
til forsyningsplikt av elektrisk energi. Innføring av
stordataløsninger kombinert med AMS-målere, bidrar til at
selskapet jobber på en effektiv og fremtidsrettet måte med å
sikre god forvaltning av strømnettet.
Virksomheten drives gjennom selskapet Agder Energi Nett
AS, og har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold av
regional og distribusjonsnettet i Agder. Selskapet er en
autonom enhet styrt gjennom selskapets generalforsamling
og styre.

Marked
Resultatområde marked består av entreprenøren Craftor AB,
tidligere Otera AB, strømleverandøren LOS AS,
fjernvarmeleverandøren Agder Energi Varme AS, Agder
Energi Venture AS, samt noen strategiske og finansielle
eierposisjoner. Agder Energi er minoritetseier i Otera Infra
AS (solgt ned i 2018).
Hovedaksjonærer
Aksjonæroversikt Agder Energi AS
Ant all A-
%
Ant all B-
%
Sum aksjer
% t ot .
Aksje-
aksjer
A-aksjer
aksjer
B-aksjer
ant .
kapit al
St at kraft I ndust rial
743 197
41,289 %
485 990
53,999 %
1 229 187
45,525 %
823 555
Arendal kommune
115 017
6,390 %
57 507
6,390 %
172 524
6,390 %
115 591
Krist iansand kommune
95 400
5,300 %
47 700
5,300 %
143 100
5,300 %
95 877
Grimst ad kommune
53 327
2,963 %
26 663
2,963 %
79 990
2,963 %
53 593
Flekkefjord kommune
53 269
2,959 %
14 650
1,628 %
67 919
2,516 %
45 506
Lyngdal kommune
49 745
2,764 %
13 680
1,520 %
63 425
2,349 %
42 495
Kvinesdal kommune
49 254
2,736 %
13 545
1,505 %
62 799
2,326 %
42 075
Lillesand kommune
40 901
2,272 %
20 450
2,272 %
61 351
2,272 %
41 105
Marnardal kommune
44 500
2,472 %
12 238
1,360 %
56 738
2,101 %
38 014
Sirdal kommune
43 845
2,436 %
12 057
1,340 %
55 902
2,070 %
37 454
Mandal kommune
42 343
2,352 %
11 644
1,294 %
53 987
2,000 %
36 171
Vennesla kommune
42 343
2,352 %
11 644
1,294 %
53 987
2,000 %
36 171
Froland kommune
31 847
1,769 %
15 924
1,769 %
47 771
1,769 %
32 007
Søgne kommune
33 601
1,867 %
9 240
1,027 %
42 841
1,587 %
28 703
Evje og Hornnes
27 511
1,528 %
13 756
1,528 %
41 267
1,528 %
27 649
Songdalen kommune
31 689
1,761 %
8 714
0,968 %
40 403
1,496 %
27 070
Lindesnes kommune
31 470
1,748 %
8 654
0,962 %
40 124
1,486 %
26 883
Hægebost ad kommune
28 776
1,599 %
7 913
0,879 %
36 689
1,359 %
24 582
Farsund kommune
27 502
1,528 %
7 563
0,840 %
35 065
1,299 %
23 494
Birkenes kommune
22 679
1,260 %
11 340
1,260 %
34 019
1,260 %
22 793
Åmli kommune
21 921
1,218 %
10 960
1,218 %
32 881
1,218 %
22 030
Risør kommune
21 052
1,170 %
10 525
1,169 %
31 577
1,170 %
21 157
Valle kommune
20 327
1,129 %
10 164
1,129 %
30 491
1,129 %
20 429
Bygland kommune
19 995
1,111 %
9 998
1,111 %
29 993
1,111 %
20 095
I veland kommune
19 155
1,064 %
9 578
1,064 %
28 733
1,064 %
19 251
Tvedest rand kommune
19 066
1,059 %
9 533
1,059 %
28 599
1,059 %
19 161
Åseral kommune
21 776
1,210 %
5 988
0,665 %
27 764
1,028 %
18 602
Vegårshei kommune
14 553
0,809 %
7 277
0,809 %
21 830
0,809 %
14 626
Bykle kommune
13 232
0,735 %
6 616
0,735 %
19 848
0,735 %
13 298
Gjerst ad kommune
12 423
0,690 %
6 211
0,690 %
18 634
0,690 %
12 485
Audnedal kommune
8 284
0,460 %
2 278
0,253 %
10 562
0,391 %
7 077
Tota lt
1 8 0 0 0 0 0
1 0 0 %
9 0 0 0 0 0
1 0 0 %
2 7 0 0 0 0 0
1 0 0 %
1 8 0 9 0 0 0
Statkraft Industrial Holding AS er største aksjonær (45,5 %).
Selskapet har inngått en avtale om industrielt samarbeid med den største aksjonæren Statkraft Industrial
Holding AS. Det foreligger videre aksjonæravtale mellom aksjonærer i Selskapet.

4Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802

Selskapsledelse
Steffen Syvertsen
Konsernsjef
Pernille Kring
Konserndirektør økonomi, finans
Gulowsen
og risiko
Unni Farestveit
Konserndirektør
Samfunnskontakt
Jan Tønnessen
Konserndirektør Vannkraft
Therese Bjerke
Konst. Konserndirektør
Kraftforvaltning
Anders Gaudestad
Konserndirektør Marked
Knut Hoven
Konst. Konserndirektør
Fellesoperasjoner
Statsautorisert revisor
Ernst & Young AS, Gravane 12, 4610 Kristiansand
Hva er utsteders finansielle

nøkkelinformasjon
Finansiell nøkkelinformasjon


Beløp i mill kr
2018*
2017**
Q3 2019
Q3 2018
Q2 2019
Q2 2018
Q1 2019
Q1 2018
Driftsresultat
967
1 062
345
516
158
192
1 107
383
Netto finansiell
gjeld (langsiktig
gjeld pluss
kortsiktig gjeld
minus kontanter)
8 877
9 179
8 710
9 867
10 090
8 675
9 992
9 225
Netto
kontantstrøm fra
driften
2 049
1 189
507
250
192
682
66
683
Netto
kontantstrøm fra
finansierings-
aktiviteter
-625
-378
242
-147
-50
-654
185
-187
Netto
kontantstrøm fra
investerings-
aktiviteter
-1 102
-1 293
-427
-294
-385
12
-279
-337
*
Agder Energi har i 2018 gjort endringer i presentasjonen av gevinster og tap på finansielle kontrakter
knyttet til energiomsetning. Endringen skyldes innføringen av IFRS 15. Ut over dette har det ikke vært
endringer i regnskapsprinsipper fra 2017.

** Agder Energi har i 2017 ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper fra 2016. Sammenligningstallene
i resultatregnskapet er likevel endret som følge av reklassifisering av ikke-videreført virksomhet, i tråd
med IFRS 5.
Revisors beretning i Årsrapport 2018 og 2017 inneholder ingen bemerkninger.

Nøkkelinformasjon om de viktigste

risikofaktorene som er spesifikk for
Selskapet
Viktigste risikofaktorer
·
Kraftpris
· Produksjonsportefølje
· Sluttbrukerportefølje
· Tradingporteføljer
· Valuta
· Strategiske
satsninger
·
Sikkerhet i driftsoperasjoner

Nøkkel opplysninger om verdipapiret
Innholdskrav Innhold
Hva er verdipapirenes hovedtrekk

Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN.
ISIN NO0010841802 FRN Agder Energi AS usikret åpent
obligasjonslån 2019/2021. Usikret åpent obligasjonslån med
flytende rente som forfaller i sin helhet til pari kurs.
Valuta for verdipapiret
NOK
Maksimal emisjonsramme og Emisjonsbeløp
Emisjonsramme er NOK 1 000 000 000. Første transje er
1. transje
NOK 350 000 000.
Obligasjonsandel
Pålydende NOK 1 000 000.
Beskrivelse av eventuelle begrensinger i
Lånet er fritt omsettelig.
omsetning av verdipapiret.
Beskrivelse av rettigheter tilknyttet
Obligasjonseiers rettigheter følger av Avtalen.
verdipapiret, begrensninger i disse
Obligasjonseier har ved kjøp av obligasjoner i Lånet tiltrådt
5Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
rettighetene og verdipapirets status og
Avtalens vilkår og er således bundet av disse.
sikkerhet
Hver obligasjonseier (eller den person som i henhold til
fullmakt opptrer på vegne av en obligasjonseier) kan avgi én
stemme for hver stemmeberettigede obligasjon som innehas
på relevant registreringsdato.
Pålydende NOK 1 000 000. Obligasjonene er likestilte og
skal ha lik prioritet seg i mellom.
Opplysninger om Emisjons- og Forfallsdato,
Lånets emisjonsdato: 28. januar 2019 og forfallsdato er 28.
rente, avdrag og representant for
september 2021. Lånet forrentes med 3 måneder NIBOR
obligasjonseierne
pluss margin. Marginen er 0,62 prosentpoeng p.a. Gjeldende
kupongrente er 2,39 % (30.09.2019-30.12.2019) 91 dager.
Kvartalsvise renteterminer 28. mars, 28. juni, 28. september
og 28. desember hvert år. Kort første renteperiode
(28.01.2019 ­ 28.03.2019) 2 måneder NIBOR (59 dager).
Lånet forfaller i sin helhet til pari kurs 28. september 2021.
Nordic Trustee AS er tillitsmann for Lånet og har fullmakt til å
opptre på vegne av og/eller representere obligasjonseierne.
Status og sikkerhet
Obligasjonene utgjør en ordinær gjeldsforpliktelse for
Utstederen som skal ha prioritet foran ansvarlig kapital, og
bare stå tilbake for forpliktelser som ved lov skal dekkes
foran ordinære gjeldsforpliktelser. Obligasjonene skal ha lik
prioritet seg imellom. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet til
dekning av obligasjonene.
Så lenge Obligasjonene løper forplikter Utsteder seg til å
sørge for at Utsteder eller Betydelig Datterselskap ikke, uten
Tillitsmannens skriftlige samtykke, stiller eller opprettholder
pant eller annen form for sikkerhet som samlet overstiger
NOK 250 000 000,- (norske kroner to hundre og femti
millioner) eller motverdien derav i valuta i Utsteders eller
Betydelig Datterselskaps aktiva som sikkerhet for noen av
Utsteders eller Betydelig Datterselskaps nåværende eller
fremtidige låne- eller garantiforpliktelser. Denne
bestemmelse skal dog ikke være til hinder for at Utsteder
eller Betydelig Datterselskap utover ovennevnte ramme:

a) i forbindelse med handel av verdipapirer og
finansielle instrumenter, stiller sedvanlige
sikkerheter knyttet til oppgjør for slik handel,

b) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved
leveranser av varer og tjenester på kreditt samt,

c) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva
tilhørende selskap som erverves av eller fusjoneres
med Utsteder eller Betydelig Datterselskap (der
Utsteder eller Betydelig Datterselskap er
overtagende selskap), forutsatt at heftelsene ikke
etableres i forbindelse med ervervet og at de
forpliktelser heftelsene sikrer ikke ved ervervet eller
senere utvides.
Med Betydelig Datterselskap menes ethvert datterselskap av
Utsteder der bokført verdi av datterselskapets samtlige
aktiva overstiger 7,5 % av bokført verdi av Utsteders
samtlige aktiva på konsolidert basis eller der
datterselskapets bokførte driftsinntekter overstiger 7,5 % av
Utsteders bokførte driftsinntekter på konsolidert basis.
Bokført verdier og driftsinntekter skal i denne forbindelse
fastsettes på basis av siste konsoliderte og reviderte
årsregnskap for Utsteder og der konsoliderte tall skal inngå
for datterselskaper som selv er konsern.
Om Betydelig Datterselskap har tilkommet eller er avhendet
6Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
etter avgivelsen av Utsteders siste konsoliderte årsregnskap
skal dette medregnes/fratrekkes på grunnlag av siste
reviderte (konsoliderte) årsregnskap for angjeldende
datterselskap.
Hvor vil verdipapirene bli handlet/omsatt

Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.
på en markedsplass.
Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer

for verdipapiret
Viktigste risikofaktorer
Obligasjonenes
status
Obligasjonenes
sikkerhet

Finansiell risiko til obligasjonslån

Nøkkelopplysninger i forbindelse med omsetning på en regulert markedsplass
Innholdskrav Innhold
Under hvilke betingelser og tidsplan kan det
Lånet ble tilbudt (MIFID II produkthåndtering) kvalifiserte
investeres i Lånet.
motparter og profesjonelle investorer før emisjonsdato 28.
januar 2019.
Lånet vil bli søkt notert på et regulert marked (Oslo Børs) så
raskt som mulig etter datering av Endelige Vilkår.
Estimerte kostnader ifb med noteringen, se pkt 14.1.3.5
Noteringsavgift 2019 NOK 3.982 og registreringsavgift NOK
16.150.
Bakgrunn for notering på en regulert

markedsplass
Hva er grunnen til utarbeidelse av
Grunnprospektet er utarbeidet i forbindelse med notering av
Grunnprospektet?
Utsteders obligasjoner på Oslo Børs.
Låneform og estimert nettobeløp
Låneformål er finansiering av selskapets generelle
selskapsformål.
Estimert nettobeløp NOK 349.979.868

Beskrivelse av interesser, herunder
Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter,
interessekonflikter, knyttet til utstedelsen.
som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Lånet.

7Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
2 Betingelser

Generelt:

ISIN: NO0010841802


Lånet/Lånets navn:
FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021


Låntaker/Utsteder:
Agder Energi AS


Type lån:
Obligasjonslån med flytende rente
Låneramme:
NOK
1 000 000 000
Lånebeløp - 1. transje:
NOK
350 000 000

Lånet åpnes 28. januar 2019. Første transje NOK 350 000 000,
maksimum NOK 1 000 000. Lånet lukkes senest 5 Bankdager før
Forfallsdato.
Obligasjonsandel:
NOK
1 000 000 - likestilte og
sideordnede.


Obligasjonsandelenes form:
Kun elektroniske verdipapirer registrert i Verdipapirregistret.
Offentliggjøring
Offentliggjøring av Endelige Vilkår skjer i henhold til Grunnprospektet pkt
14.1.3.2.


Emisjonskurs: 100
%


Åpning/Lukking
Lånet vil åpnes på Emisjonsdato og lukkes senest fem Bankdager før
Forfallsdato.


Emisjonsdato:
28. januar 2019


Forfallsdato: 28.
september
2021


Rente:

Rentebærende fra og med dato:
Emisjonsdato


Rentebærende til dato:
ForfallsdatoReferanserente:
Kort første renteperiode (28.01.2019 - 28.03.2019) 2 måneder NIBOR,
deretter 3 måneder NIBOR.
NIBOR som definerte i Grunnprospektet pkt. 14.1.2.


Margin:
0,62 % p.a.


Pålydende rentesats/Kupong:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.a): 3 måneder NIBOR + 0,62
% p.a. Gjeldende rente er 2,39 % (30.09.2019 - 30.12.2019) 91 dager.


Renteberegningsmetode

Kupong/Rentekonvensjon:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.a


Renteberegningsmetode 2.hånds

omsetning:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.a


Rentefastsettelsesdato:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.a.
Rentefastsettelsesdato: Første gang 24. januar 2019, deretter to
bankdager før første dag i den relevante renteperioden.


Rentereguleringsdato:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.a
Rentereguleringsdato: 28. mars, 28. juni, 28. september og 28.
desember hvert år.


8Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
Rentetermindato:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.a.
Rentetermindato: 28. mars, 28. juni, 28. september og 28. desember
hvert år. Første rentetermin forfalt 28. mars 2019.


Antall rentedager 1. termin:
59 dager


Effektiv rente:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.
Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for renteperioden
(30. september 2019 ­ 30. desember 2019) er 2,41 % forutsatt pari kurs.


Bankdag:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Avdrag og innløsning:

Avdrag:
Som definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.
Avdrag skjer i henhold til Grunnprospektet pkt 14.1.4.1.b og 14.1.4.2.b.


Innløsning:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.3.


Forpliktelser:

Utsteders særskilte forpliktelser i løpet Som definert i Utsteders særskilte forpliktelser i løpet av Lånets løpetid i
av Lånets løpetid:
Grunnprospektet pkt 14.1.2.


Notering og formalia:

Notering av Lånet/Markedsplass:
Som definert i Notering av Lånet i Grunnprospektet pkt 14.1.2.Eventuelle begrensninger i
Lånet er fritt omsettelig.
verdipapirenes frie omsettelighet:
Låneformål og estimert nettobeløp: Som angitt i Grunnprospektet pkt. 14.1.3.1.
NOK 349.979.868


Omkostninger ifb med notering:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.5.
Noterings- og registreringsavgift Oslo Børs: NOK 20.132.


Markedspleie:
Som definert i Markedspleie i Grunnprospektet pkt 14.1.2.


Godkjennelser/Tillatelser: Som
angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.10.


Avtale /-n:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.8.
Obligasjonseierne har ved kjøp av obligasjoner i Lånet tiltrådt Avtalen og
er således bundet av Avtalens vilkår.


Status og sikkerhet:
Som angitt i Grunnprospektet pkt 14.1.3.7.


Obligasjonseiermøte/
Som definert i Obligasjonseiermøte/Stemmerettigheter i
stemmerettigheter:
Grunnprospektet pkt 14.1.2.


Tilgang til dokumentasjon:
https://www.ae.no


Tilrettelegger(e):
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen


Tillitsmann/-en:
Som definert i Tillitsmann i Grunnprospektet pkt 14.1.2.

Registerfører:
Som definert i Registerfører i Grunnprospektet pkt 14.1.2.


Verdipapirregister: Som
definert i Grunnprospektet pkt 14.1.2.


Kalkulasjonsagent:
Som definert i Kalkulasjonsagent i Grunnprospektet pkt 14.1.2
9Agder Energi AS
Endelige Vilkår ­ FRN Agder Energi AS usikret åpent obligasjonslån 2019/2021
ISIN NO0010841802
Noteringsavgifter: Prospektavgift
for Grunnprospektet er NOK 97.000.
Noteringsavgift Oslo Børs: NOK 3.982 (2019) og
Registreringsavgift Oslo Børs: NOK 16.150.


10Document Outline