Obligation Aasen Sparebank 0% ( NO0010825391 ) en NOK

Société émettrice Aasen Sparebank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010825391 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 15/12/2021 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Aasen Sparebank NO0010825391 en NOK 0%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 50 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Aasen Sparebank ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010825391, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 15/12/2021Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM
Dato: 12.06.2018 Endelig
ISIN: NO0010825391


AASEN SPAREBANK 18/21 FRN

Vilkår:

Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante
[Låneavtalen 1) er nærmere
dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport,
omtalt under
vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos
Standardtermer]
Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom
lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran.
Relevante steder:
www.aasen-sparebank.no
Låntager:
Aasen Sparebank
Låneramme ­ Åpent lån:
NOK 125 000 000,-
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 50.000.000,-
Innbetalingsdato: 3)
15.06.2018
Forfallsdato: 4)
15.12.2021
NIBOR: 5)
3 mnd NIBOR
Margin:
+ 0,73 %
Rentesats / Kupong: 6)
3 mnd. NIBOR + margin
Rentebrøk ­ Kupong:
Faktiske/360
Rentereguleringsdato: 7) 9)
15. mars, 15. juni, 15, september og 15. desember
Bankdag konvensjon: 8)
Modifisert påfølgende
Rentetermindato: 9)
Hver rentereguleringsdato
Rentebærende f.o.m.:
Innbetalingsdato
Rentebærende til:
Forfallsdato
# dager 1. termin:
94 dager
Sikkerhet: 10)
Ingen særskilt sikkerhet
Emisjonskurs: 11)
100%
Obligasjonsstørrelse:
NOK 1 000 000
Obligasjonseiers
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
Innløsningsrett: 12)
Låntagers Innløsningsrett:
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
13)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organisasjonsnummer:
937 903 502
LEI:
5967007LIEEXZX79E080
Nummer / Koder:
Sektorkode: 3200
Geografisk
1719
Næringskode: 64190
kode:
Formål:
Opplåningen inngår som en del av Låntagers generelle finansiering.
Godkjennelser / Tillatelser:
Fullmakt til opptak av lånet er gitt den 26.05.2016
- Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs
-

Tillitsmann:
Nordic Trustee AS, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo
Tilrettelegger(e):
SpareBank 1 Markets
Registerfører:
DNB Bank ASA
Verdipapirregister:
Verdipapirsentralen
Markedspleie:
Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet.
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 1 av 3


Særskilte forhold:
Hvis Obligasjonsrenten blir negativ, skal Obligasjonsrenten settes til null.
MiFID II identifisert målgruppe: Kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder.
Utfyllende om Sikkerhet: 10) Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for obligasjonslånet. Lånet har samme
prioritet som låntagers andre innlån og gjeldsforpliktelser, men skal dekkes før
ansvarlig lånekapital.

Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under
Vilkår, vil Vilkår gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a.
omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen
inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på
vegne av disse så langt Låneavtalen rekker.

Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er
bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen
til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av
Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte
obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til
Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3)4)
Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før
Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen
betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov
17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser - Åpne lån: 2) For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut
for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales
påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning
i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne
Senere utvidelser vil skje til markedskurs.
lån:11)
Rentefastsettelsesdato: 2 bankdager før Rentereguleringsdato.
7)
Renteregulering: 6)7)
Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første
gang

Innbetalingsdato.

Den
nye
Rentesatsen
fastsettes

Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR med tillegg av Margin.

Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles
obligasjonseierne skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart
meddeles Tillitsmannen og Nordic ABM.
NIBOR ­ definisjon: 5)
(Norwegian Interbank Offered Rate) rentesats for en nærmere angitt periode
fastsatt på Oslo Børs hjemmeside ca. kl. 12.15 på avlesningsdagen. Dersom denne
siden ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte rente etter
Tillitsmannens oppfatning ikke gir et riktig uttrykk for Referanserenten, skal det
benyttes en relevant side hos en annen elektronisk nyhetsformidler som
Tillitsmannen mener angir den samme rentesatsen. Er dette ikke mulig beregner
Tillitsmannen rentesatsen basert på sammenlignbare kvotering mellom banker.

NIBOR avleses to bankdager før hver Rentereguleringsdato, avrundet til nærmeste
hundredelsprosentpoeng, for den renteperiode som er angitt for NIBOR. NIBOR
reguleres med virkning fra og med hver
Rentetermindato til neste Rentetermindato. Er NIBOR angitt som NA anvendes ikke
Referanserente.
Renteterminer: 9)7)
Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin
forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 2 av 3


f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på
Forfallsdato.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhåndsomsetning beregnes etter de til enhver tid
gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
Standard Bankdag
Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag
konvensjon: 8)
flyttes rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av
Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato
derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato
til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato.
Vilkår ­
Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes
Obligasjonseiers
Obligasjonseierens
Innløsningsrett: 12)
egen registerfører i Verdipapirregisteret senest 15 - femten - Bankdager før
innløsning skal gjennomføres.
Vilkår ­ Låntagers
Hvis Låntager ønsker å utøve eventuell innløsningsrett, skal dette meldes til
Innløsningsrett: 13)
Obligasjonseierne og Tillitsmannen senest 10 - ti - Bankdager før innløsning skal
gjennomføres.
Utsteders innløsning av mindre enn alle Obligasjonene skal gjennomføres ved
uttrekning mellom Obligasjonene.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato.
Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne
Låntager kan erverve Obligasjoner og beholde, avhende eller slette disse
obligasjoner:
Obligasjonene i Verdipapirregister.
For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne
obligasjoner uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet
på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier
direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og
hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:
1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser
kan finne sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige
verneting skal være rett verneting.
Avgifter:
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og gjennomføring av
Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Låntageren. Låntageren har ikke ansvar
for eventuelle offentlige avgifter på omsetning av Obligasjonene. Låntager er
ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov blir tilbakeholdt.

Trondheim 12.06.2018
FRN Bullet Obligasjonslån

Side 3 av 3