Obligation Aasen Sparebank 0% ( NO0010805344 ) en NOK

Société émettrice Aasen Sparebank
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010805344 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance PerpétuelleProspectus brochure de l'obligation Aasen Sparebank NO0010805344 en NOK 0%, échéance Perpétuelle


Montant Minimal 100 000 NOK
Montant de l'émission 40 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Aasen Sparebank ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010805344, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le PerpétuelleTERM SHEET

6. september 2017

FRN Aasen Sparebank evigvarende fondsobligasjon ("Obligasjonen")
med innløsningsrett for Utsteder

ISIN:
NO0010805344
Utstederen:
Aasen Sparebank
Type lån:
Evigvarende fondsobligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett
for Utstederen
Lånebeløp:
NOK 40 000 000
Pålydende:
NOK 100 000
Minimumstegning:
NOK 1 000 000
Emisjonskurs:
100 % av Pålydende
Emisjonsdato:
19. september 2017
Forfallsdato:
Evigvarende
Innfrielseskurs:
100 % av Pålydende (kan justeres i henhold til punkt 3.2.5 i
Låneavtalen)
Obligasjonsrente:
Referanserente + Margin
Referanserente:
3 måneder (NIBOR)
Margin:
3,75 prosentpoeng p.a.
Rentereguleringsdato:
19. desember, 19. mars, 19.mai og 19.september hvert år
Renteutbetalingsdato:
Hver Rentereguleringsdato, med mindre utbetaling av rente er
begrenset i henhold til punktet «Begrensning i utbetaling av renter»
Rentestartdato:
Emisjonsdato
Første renteutbetalingsdato:
19. desember 2017
Rentekonvensjon:
Faktiske/360
Bankdagkonvensjon:
Modifisert påfølgende
Ordinær Innløsningsrett:
Utstederen har rett til å innløse samtlige av Obligasjonene til 100 % av
Pålydende, 19 september 2022, og deretter kvartalsvis ved hver
Renteutbetalingsdato til 100 % av Pålydende.
Førtidig Innløsningsrett
Regulatorisk Innløsningsrett
(regelendringer om kvalifisering


av kapital og/eller skattemessig
Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som gjør at
behandling for Utstederen):
Obligasjonene helt eller delvis ikke kan regnes som Kjernekapital har
Utstederen rett til å innløse samtlige Utestående Obligasjoner til en pris
lik 100 % av Pålydende.
Skatterelatert Innløsningsrett
Dersom det innføres vesentlige endringer i den skattemessige
behandlingen av Obligasjonene for Utstederen, har Utstederen rett til å
innløse Obligasjonene, helt eller delvis, til 100 % av Pålydende.
Regulatorisk Innløsningsrett eller Skattemessig Innløsningsrett kan
etter at endringen trer i kraft gjennomføres på hver
Renteutbetalingsdato.

Generelt om Innløsningsrettene
Utøvelse
av
Innløsningsrettene
forutsetter
myndighetenes
(Ordinær Innløsningsrett og
(Finanstilsynets) forhåndsgodkjennelse. Hvis Utstederen ønsker å
Førtidig Innløsningsrett):
utøve innløsning, skal dette meldes til Obligasjonseierne og
Tillitsmannen senest 10- ti- bankdager før den relevante
innløsningsdato.

Utsteders innløsning av færre enn alle Obligasjoner skal foretas pro rata
mellom Obligasjonene i henhold til gjeldende prosedyrer i
Verdipapirregisteret.
Kapitaldekning:
Utstederens kapitaldekning basert på de til enhver tid gjeldende
Kapitalkrav.
Kapitalkrav:
Det til enhver tid gjeldende offentlige kapitalkrav fastsatt av
Finanstilsynet eller annen kompetent myndighet, og som gjelder krav
til Finansinstitusjoners kapitaldekning, herunder krav til Kjernekapital.
(Ved inngåelse av Låneavtalen består det relevante regelverket blant
annet av Finansforetaksloven, forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om
kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak,
holdingselskaper
i
finanskonsern,
verdipapirforetak
og
forvaltningsselskaper
for
verdipapirfond
mv.
("Kapitalkravsforskriften"),
CRR/CRD
IV-forskriften
samt
Beregningsforskriften.
Finansforetaksloven
Lov om finansforetak og finanskonsern 10. april 2015 nr. 17, med
ikrafttredelse 1. januar 2016.
Kjernekapital:
Den del av Utstederens kapital som oppfyller kravene til klassifisering
som kjernekapital i henhold til de til enhver tid gjeldende regler. (Ved
inngåelse av Låneavtalen gjelder Beregningsforskriften §§ 14 (Ren
kjernekapital) og 15 (Annen godkjent kjernekapital)).
Ren Kjernekapital:
Den del av Utstederens kapital som oppfyller kravene til klassifisering
som ren kjernekapital i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.
(Ved inngåelse av Låneavtalen gjelder Beregningsforskriften § 14).
Innslagsnivå Nedskrivning:
Når dekningen av Ren Kjernekapital faller under 5,125 prosent på
Utsteders selskapsnivå eller på konsolidert nivå, regnet både for (i)
Utsteder alene og (ii) den gruppe der Utsteder er Deltakende Foretak.
Dersom utsteder er datterselskap av et holdingselskap, jf.
Finansforetaksloven § 17-3), skal Innslagsnivå Nedskrivning også
gjelde holdingselskapet på konsolidert basis.
Deltakende Foretak:
Foretak som er en del av en selskapsgruppe konsolidert i henhold til
forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. 31.
januar 2007 nr. 121 ("Konsolideringsforskriften")
(i)
er Utsteder er morselskap, og/eller
(ii)
har en kapitalinteresse i annet Finansiell Sektor Selskap
og/eller
(iii)
er underlagt felles ledelse med annet Finansiell Sektor
Selskap og/eller
(iv)
deltar i samarbeidende gruppe der foretaket skal foreta
konsolidering i henhold til Finansforetaksloven § 17-13
annet ledd.
Finansiell Sektor Selskap:
Selskap som definert i § 12 første ledd i Beregningsforskriften.
Forsikringsselskap og morselskap til forsikringsselskap skal ikke
omfattes av definisjonen i den grad dette følger av de til enhver tid
relevante konsolideringsregler.
Status:
Det følger av Obligasjonenes status som Kjernekapital i form av
fondsobligasjonskapital (jf. Beregningsforskriften § 15) at
Obligasjonene ikke kan kreves innfridd av Obligasjonseierne. Videre
kan ikke Obligasjonene innfris av Utsteder uten Finanstilsynets
samtykke. Ved en eventuell avvikling av Utstederen skal
Obligasjonene stå tilbake for all annen gjeld Utstederen har, dog slik at
Obligasjonene med renter skal, med mindre annet er avtalt eller
fremkommer av offentlige reguleringer, ha prioritet likt med annen
fondsobligasjonskapital og skal dekkes foran Ren Kjernekapital.
Begrensning i utbetaling av
Utstederen skal kunne la være å utbetale Obligasjonsrente. Ikke betalt
renter:
Obligasjonsrente skal ikke akkumuleres eller erstattes med andre
former for betaling.
Finanstilsynet kan pålegge Utsteder å stoppe renteutbetalinger.
Obligasjonsrente kan kun utbetales innenfor rammen av de midler som
i henhold til enhver tid gjeldende regler og lovverk tillates benyttet for
betaling av rente. Bortfall eller redusert betaling av Obligasjonsrente
utgjør ikke et mislighold av Låneavtalen og krav på påløpte og ikke-
betalte Obligasjonsrenter bortfaller med endelig virkning.
Nedskrivingsrett:
Hvis Innslagsnivå Nedskrivning inntreffer skal
Obligasjonene med tillegg av påløpte renter kunne skrives ned.
Delvis nedskrivning gjennomføres ved at eventuelle påløpte renter på
Obligasjonene nedskrives først, og deretter nedskrives Obligasjonene
ved pro rata uttrekk av Obligasjoner mellom Obligasjonseierne, eller
ved at Innfrielseskursen reduseres, eventuelt på andre måter som gir det
tiltenkte finansielle resultat.
Etter nedskrivning av Obligasjonene kan Utstederen skrive opp
Obligasjonene ved at de tillegges en andel av akkumulert overskudd.
Eventuell rente skal beregnes av nedskrevet beløp.
Samlet oppskrivning og rente skal ikke overstige årsoverskudd etter
skatt multiplisert med annen godkjent kjernekapitals andel av
kjernekapitalen. Årsoverskudd etter skatt skal være det laveste av
overskuddet på selskapsnivå og på konsolidert nivå regnet for Utsteder
og den gruppe der Utsteder er Deltakende Foretak. Andelen skal
beregnes som annen godkjent kjernekapital som har vært gjenstand for


nedskrivning, før nedskrivning, dividert på kjernekapitalen på
beregningstidspunktet.
Samlet oppskrivning og rente på annen godkjent kjernekapital skal
sammen med andre disponeringer være innenfor maksimalt
disponeringsbeløp etter CRR/CRD IV-forskriften § 6.
Obligasjonene kan nedskrives med endelig virkning eller konverteres
til Ren Kjernekapital dersom Finanstilsynet eller annen kompetent
offentlig myndighet instruerer slik nedskrivning eller konvertering i
henhold til en hver tid gjeldende lovverk herunder i henhold til
Finansforetaksloven § 21-6, herunder ved alvorlige former for
soliditetssvikt og hvor myndighetene vurderer nedskrivningen eller
konverteringen som nødvendig for å unngå avvikling.
Tillitsmannen kan splitte Pålydende i forbindelse med nedskrivning
eller konvertering.
Evne til å dekke tap:
Obligasjonene skal kunne nedskrives etter relevante regler i det til
enhver tid gjeldende regelverk, i dag Finansforetaksloven § 21-6 jf.
Beregningsforskriften § 15 nr. 4.
Utstederens særlige forpliktelser:
Utstederen forplikter seg til ikke:
(i)
å overdra hele eller deler av virksomheten,
(ii)
å endre virksomhetens art, eller
(iii)
å foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering
av virksomheten, hvis dette medfører en vesentlig
svekkelse av Utstederens evne til å oppfylle sine
forpliktelser etter Låneavtalen. Utstederen er ikke
forpliktet etter bestemmelsen dersom handlingen er
pålagt av myndighetene som del av
myndighetenes krisehåndtering.
Mislighold av Obligasjonene:
Det følger av Obligasjonenes status som Kjernekapital hos Utstederen,
jf. punktet "Status", at Obligasjonene ikke kan kreves tilbakebetalt av
Obligasjonseierne uten ved avvikling.
Endringsadgang:
Ved fremtidige ulikheter mellom krav innført av norske myndigheter
og regler fastsatt i Låneavtalen, har Tillitsmannen etter anmodning fra
Utstederen og etter godkjenning fra Finanstilsynet anledning til, men er
ikke forpliktet til, å gjøre endringer i Låneavtalen slik at Obligasjonene
tilfredsstiller kravene for å kunne utgjøre Kjernekapital.
Dokumentasjon:
Norsk låneavtale ("Låneavtalen") inngått mellom Tillitsmannen og
Utstederen. Det vil før innbetalingsdato bli inngått en Låneavtale
mellom Utstederen og Tillitsmannen som bl.a. omhandler
Obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen
inngår denne på vegne av Obligasjonseierne og gis også myndighet til
å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen gir grunnlag for.
Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert
Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. Kopi
av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen eller
Utstederen. Det er en forutsetning for etablering av Obligasjonene at de
godkjennes av Finanstilsynet som Kjernekapital. Ved avvik mellom
dette Term Sheet og Låneavtalen skal Låneavtalen ha forrang
Krav til Dokumentasjon:
I tillegg til tillatelse fra Finanstilsynet for etablering av Obligasjonene
som tellende i Utstederens Kjernekapital og Utstederens
Kapitaldekning, vil det være standard krav til dokumentasjon for
tilsvarende obligasjonsutstedelser.


Registrering av Obligasjonene:
Utstederen skal løpende besørge korrekt registrering av Obligasjonene
i Verdipapirregisteret.
Utstederens erverv eller
Utstederen, Utstederens datterselskaper eller andre selskap der
finansiering av erverv av
Utstederen har en kapitalinteresse, kan ikke erverve Obligasjoner uten
obligasjoner:
nærmere godkjenning fra Finanstilsynet.
Utstederen kan ikke direkte eller indirekte finansiere erverv av
Obligasjoner.
Utstederen kan ikke avhende eller slette egne obligasjoner i
Verdipapirregisteret uten nærmere godkjenning fra Finanstilsynet.
Utstederens opplysningsplikt:
Utstederen skal:
a) straks informere Tillitsmannen om ethvert mislighold under
Låneavtalen, og om ethvert forhold som Utstederen forstår eller burde
forstå at vil kunne føre til mislighold,
b) informere Tillitsmannen om øvrige forhold hos Utstederen av
vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse av Låneavtalen,
c) informere Tillitsmannen før Utstederen gjennomfører overdragelse
av hele eller deler av virksomheten eller endrer virksomhetens art,


d) på anmodning fra Tillitsmannen, oversende sin årsrapport og
delårsrapporter samt annen informasjon som Tillitsmannen måtte ha en
rimelig grunn for å motta,
e) på anmodning fra Tillitsmannen, rapportere beholdningen av Egne
Obligasjoner til Tillitsmannen,
f) sende kopi til Tillitsmannen av ethvert kreditorvarsel som skal
utstedes i henhold til lover og forskrifter,
g) sende kopi til Tillitsmannen av alle meldinger til Noteringsstedet i
den grad meldingene må anses relevante for Utsteders forpliktelser
under denne Avtalen,
h) informere Tillitsmannen om alle endringer i registreringen av
Obligasjonene i Verdipapirregisteret,
i) forbindelse med avleggelse av årsrapport, og på forespørsel fra
Tillitsmannen, sende en bekreftelse til Tillitsmannen hvor Utstederen
bekrefter at alle særskilte forpliktelser som følger av Avtalen er
overholdt, og
j) straks og uoppfordret varsle Tillitsmannen og Obligasjonseierne hvis
en situasjon som beskrevet i Avtalens pkt 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.5 oppstår.
Omkostninger:
Utstederen skal dekke alle egne utgifter i forbindelse med Låneavtalen
og gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser, herunder
utarbeidelse av Låneavtalen, eventuell notering av Obligasjonene på
Noteringssted og registrering og administrasjon av Obligasjonene i
Verdipapirregisteret.
Eventuelle offentlige avgifter i forbindelse med Låneavtalen og
gjennomføring av Låneavtalens bestemmelser skal dekkes av Utsteder.
Utsteder har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning
av Obligasjonene.
Utstederen er ansvarlig for at eventuell kildeskatt i henhold til norsk lov
blir tilbakeholdt.


Annet:
Tillitsmannen kan med bindende virkning for Obligasjonseierne treffe
beslutninger vedrørende Låneavtalen, herunder foreta endringer i
Låneavtalen, som etter Tillitsmannens vurdering ikke vesentlig
forringer Obligasjonseiernes rettigheter eller interesser etter
Låneavtalen.
Markedspleie:
Det er ikke inngått noen markedspleieavtale i forbindelse med dette
lånet.
Organisasjonsnummer:
937 903 502
Tegning av obligasjoner:
Hver investor har ved sin anmodning om tildeling av Obligasjoner
og/eller godtakelse av allokering av Obligasjoner gitt Tilretteleggeren
fullmakt til å tegne det antallet Obligasjoner den enkelte investor har
blitt tildelt i allokeringen av Obligasjonene.
Tilretteleggeren vil etter eget skjønn allokere Obligasjoner til
investorene som har gitt sin anmodning om tildeling av Obligasjoner,
og står i denne forbindelse fritt til å anvende allokeringsprinsipper slik
som rekkefølgen av mottatte anmodninger om tildeling, ordrestørrelse,
erfaring fra investering i banker, investeringsbakgrunn og bred og
variert investorbase. Utstederen og Tilretteleggeren forbeholder seg
også retten til å sette en øvre grense for allokering til hver investor.
Godkjennelser/tillatelser:
Låneopptaket er godkjent av Utstederens generalforsamling 5.oktober
2016
Godkjenning fra Finanstilsynet datert 26.juni 2017
Tillitsmann:
Nordic Trustee ASA
Agent:
Aasen Sparebank

Notering:
Lånet vil søkes notert på Nordic ABM
Tilrettelegger:
Norne Securities AS

Kontofører:DNB Bank