Obligation Agder Energi AS 0% ( NO0010794357 ) en NOK

Société émettrice Agder Energi AS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010794357 ( en NOK )
Coupon 0%
Echéance 28/04/2023 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Agder Energi AS NO0010794357 en NOK 0%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 400 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Agder Energi AS ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010794357, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 28/04/2023Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357


Ve r dipa pir dok u m e n tFRN Agder Energi AS åpent obligasj onslån 2017/ 2023

I SI N NO0010794357
Tilret t elegger:Krist iansand, 13.06.2017
Verdipapirdokum ent et er ut ar beidet i henhold t il Kom m isj onsforordning ( EF) nr 809/ 2004 vedlegg XI I IAgder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
Vik t ig in for m a sj on

Verdipapirdokum ent et har ut elukkende blit t ut arbeidet i forbindelse m ed søknad om oppt ak av
Lånet på Oslo Børs. Finanst ilsynet har kont rollert og godkj ent verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 7. Finanst ilsynet har den 13.06.2017 kont rollert og godkj ent
Regist reringsdokum ent et i henhold t il Verdipapirhandellovens § 7- 7. Regist reringsdokum ent et er
gyldig 12 m åneder fra Finanst ilsynet s godkj ennelse. Verdipapirdokum ent et bør leses sam m en m ed
Regist reringsdokum ent et . Disse dokum ent ene ut gj ør t il sam m en et Prospekt . Finanst ilsynet har
ikke kont rollert og godkj ent rikt ighet en eller fullst endighet en av opplysningene som gis i
Prospekt et . Kont rollen og godkj ennelsen knyt t er seg ut elukkende t il at Ut st eder har innt at t
beskrivelser i henhold t il en på forhånd definert list e m ed innholdskrav. Finanst ilsynet har heller
ikke foret at t noen form for kont roll eller godkj ennelse av selskapsret t slige forhold som er beskrevet
eller på annen m åt e om fat t et av Prospekt et . Ny inform asj on av vesent lig bet ydning for Ut st eder
eller det s dat t erselskaper kan bli kj ent et t er dat ering av Verdipapirdokum ent et , m en før not ering
av Lånet . Slik inform asj on vil bli publisert som et t illegg t il Verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 15. Verken ut givelsen eller ut leveringen av verdipapirdokum ent et skal,
under noen om st endighet , skape innt rykk av at inform asj onen heri er fullst endig eller korrekt på et
t idspunkt et t er dat ering av verdipapirdokum ent et eller at Ut st eder eller det s dat t erselskapers
forret ningsvirksom het ikke kan ha blit t endret .

Det er kun Ut st eder og Tilret t elegger som er beret t iget t il å skaffe inform asj on om forhold
beskrevet i verdipapirdokum ent et . I nform asj on som er skaffet av enhver annen person har ikk e
relevans i forhold t il Verdipapirdokum ent et og skal derfor ikke bli st olt på.

Verdipapirdokum ent et er underlagt norsk lov, såfrem t ikke annet er ut t rykkelig ut t alt . Enhver
uenighet vedrørende Verdipapirdokum ent et skal bli løst ved norsk ret t .

Dist ribusj on av verdipapirdokum ent et kan være begrenset v ed lov i enkelt e j urisdiksj oner, det t e
kan gj elde eksem pelvis USA og St orbrit annia. Finanst ilsynet s kont roll og godkj ennelse av
Verdipapirdokum ent et innebærer at dokum ent et kan benyt t es i enhver annen EØS- st at . Ut over
det t e er det ikke blit t foret at t noen handling for å få t illat else t il å dist ribuere Verdipapirdokum ent et
i noen j urisdiksj oner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som m ot t ar
Verdipapirdokum ent et er pålagt av Ut st eder og Tilret t elegger t il selv å set t e seg inn i og overholde
slike rest riksj oner.

Det t e Verdipapirdokum ent et er ikke et t ilbud om å selge eller en anm oding om å kj øpe
Obligasj oner.

I nnholdet i Verdipapirdokum ent et er ikke en j uridisk, økonom isk eller skat t em essig r ådgivning.
Enhver Obligasj onseier bør konsult ere m ed sin egen j uridiske og/ eller økonom iske rådgiver og/ eller
skat t erådgiver.

Kopier av Verdipapirdokum ent et kan fås ved henvendelse t il Ut st eder.


2 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357

I NNHOLDSFORTEGNELSE

1. Risikofakt orer ................................................................................................................ 4
2. Ansvarlige ..................................................................................................................... 5
3. Opplysninger om Lånet .................................................................................................... 6
4. Tilleggsopplysninger ..................................................................................................... 10
5. Vedlegg ...................................................................................................................... 11


3 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
1. Risikofaktorer

Alle obligasj onsinvest eringer er forbundet m ed risiko. Risikoen knyt t er seg t il generelle svingninger
i verdipapirm arkedet , varierende likvidit et i en obligasj on og selskapsspesifikke risikofakt orer. I
hovedsak er det fem risikoforhold som sam let ut gj ør invest ors t ot ale risikoeksponering ved
invest ering i et obligasj onslån; generell m arkedsrisiko, rent erisiko, oppgj ørsrisiko, likvidit et srisiko
og kredit t risiko. Vennligst se Regist reringsdokum ent et for en list e over selskapsspesifikke
risikofakt orer.

Ge n e r e ll m a r k e dsr isik o
Kursen på Lånet vil svinge i forhold t il rent e- og kredit t m arkedet generelt , m arkedet s syn på
risikoen knyt t et t il Lånet og om set t elighet en t il Lånet i m arkedet . Til t ross for underliggende posit iv
ut vikling i Ut st eder s forret ningsm essige akt ivit et er, vil kursen på Lånet kunne gå ned uavhengig av
det t e.

Re n t e r isik o
For det t e Lånet vil rent erisikoen være begrenset da r eferanserent en NI BOR 3 m åneder er
gj enst and for kvart alsvis j ust ering over Lånet s t ot ale løpet id på seks år. Videre vil den prim ære
kursrisikoen for et flyt ende rent e lån være knyt t et t il en endring i m arkedet s v urdering av
gj eldende kr edit t m arginpåslag i forhold t il Lånet s avt alt e m arginpåslag over NI BOR-
referanserent en på et git t t idspunkt . Et event uelt økt m arginpåslag i forhold t il avt alt m arginpåslag
kan skyldes generelle endringer i m arkedsforholdene og/ eller selskapsspesifikke forhold. I m idlert id
er det norm alt slik at m arginpåslaget vil reduseres et t ersom gj enværende løpet id for et lån blir
kort ere.

Oppgj ør sr isik o
Oppgj ørsrisiko er risikoen for at oppgj øret av obligasj onene ikke finner st ed som avt alt .
Oppgj ørsrisikoen best år av unnlat else av å bet ale eller unnlat else av å levere obligasj onene.

Lik vidit e t sr isik o
Med likvidit et srisiko m enes lit en eller ingen m ulighet t il å om set t e obligasj onene i
annenhåndsm arkedet .

Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet , slik at om set t elighet en t il Lånet vil avhenge av
de t il enhver t id t ilgj engelige og et ablert e kredit t linj er hos de ulike m arkedsak t ørene.

Kr e dit t r isik o
I nvest or har kredit t risiko på sin plassering dersom Agder Energi AS ikke klarer å gj øre opp sine
forplikt elser ved forfallst idspunkt et . Pr isen på obligasj onslånet vil i hele Lånet s løpet id variere m ed
kredit t m arkedet s oppfat ning av Agder Energi AS som ut st eder.


4 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
2. Ansvarlige

PERSON ER AN SVARLI GE FOR I N FORM ASJON EN
Personer som er ansvarlige for inform asj onen git t i Prospekt et er følgende:

Agder Energi AS,
Kj øit a 18,
4630 Krist iansand


AN SV ARSERKLÆRI N G
Agder Energi AS bekreft er at opplysningene i Prospekt et så langt Agder Energi AS kj enner t il er i
sam svar m ed de fakt iske forhold, at det ikke forekom m er ut elat elser fra Prospekt et som er av en
slik art at det kan endre bet ydningsinnholdet , og at de ansvarlige har t ruffet alle rim elige t ilt ak for
å sikre det t e.

Krist iansand, 13.06.2017
Agder Energi AS


5 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
3. Opplysninger om Lånet

I SI N:

NO0010794357

Lånet / Lånet s navn:
FRN Agder Energi AS åpent obligasj onslån 2017/ 2023

Ut st eder:
Agder
Energi
AS

Type lån:


Obligasj onslån m ed flyt ende rent e

Obligasj onsform :

Kun elekt roniske verdipapirer regist rert i Verdipapirregist eret

Em isj onsram m e:

NOK 1 000 000 000

Em isj onsbeløp:

NOK 400 000 000

Pålydende:


NOK 1 000 000 ­ likest ilt e og sideordnede.

Em isj onsdat o:

30. m ai 2017

Forfallsdat o:
28.
april
2023

Rent est art dat o:

Em isj onsdat o

Obligasj onsrent e:
Referanser ent e + Margin.
Obligasj onene forrent es pro anno m ed den rent esat s som svarer t il
Referanser ent e + Margin ( basert på den angit t e
Rent ekonvensj onen) , fra og m ed Rent est art dat o t il først e Rent e-
bet alingsdat o og deret t er løpende fra og m ed hver Rent e-
bet alingsdat o t il nest e Rent ebet alingsdat o innt il Forfallsdat o.
Referanser ent en reguleres m ed virkning fra og m ed hver
Rent ebet alingsdat o t il nest e Rent ebet alingsdat o/ Forfallsdat o.
Hvis Obligasj onsrent en blir negat iv, skal Obligasj onsrent en set t es t il
null.

Referanser ent e:
Først e rent eperiode int erpoleres m ellom 1 og 2 m åneders NI BOR,
deret t er 3 m åneder NI BOR

Margin:
0,73 prosent poeng p.a

Gj eldende rent e:
1,59%

Rent ebet alingsdat o:
28. j anuar, 28. april, 28. j uli og 28. okt ober hvert år .

Rent ekonvensj on: Fakt iske/ 360.
Rent ekonvensj on er angit t som Fakt iske/ 360 skal rent ebet aling
beregnes på grunnlag av fakt isk ant all påløpt e kalenderdager fra og
m ed Rent est art dat o/ Rent ebet alingsdat o t il nest e
Rent ebet alingsdat o. Ant allet rent edager divideres m ed 360.

NI BOR:
( Norwegian I nt erbank Offered Rat e) rent esat s for en nærm ere
angit t periode fast sat t på Oslo Børs hj em m eside ca kl 12.15 på
avlesningsdagen. Dersom denne siden ikke er t ilgj engelig, fj ernet ,
eller endret slik at den oppgit t e rent e et t er Tillit sm annens
oppfat ning ikke gir et rikt ig ut t rykk for Referanser ent en, skal det
benyt t es en r elevant side hos en annen elekt ronisk nyhet sform idler
som Tillit sm annen m ener angir den sam m e rent esat sen. Er det t e
ikke m ulig beregner Tillit sm annen rent esat sen basert på
sam m enlignbare kvot ering m ellom banker.6 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
Bankdagkonvensj on:
Modifisert påfølgende


Konvensj on som angir hva som skal gj elde dersom
Rent ebet alingsdat o eller Forfallsdat o ( " Bet alingsdat o" ) ikke er en
Bankdag.

Bet alingsdat o flyt t es t il først e påfølgende Bankdag. Medfører
flyt t ingen at Rent ebet alingsdat o/ Forfallsdat o faller i påfølgende
kalenderm åned, flyt t es derim ot Bet alingsdat o t il sist e Bankdag forut
for opprinnelig Bet alingsdat o.

Bankdag:
Dag som norske banker kan gj ennom føre valut at ransaksj oner og
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgj ørssyst em ( NBO) .

Rent efast set t elsesdat o:
De dat oer Referanserent en fast set t es for kom m ende rent eperiode
for Obligasj oner m ed regulerbar rent e. Først e
Rent efast set t elsesdat o er t o Bankdager før Rent est art dat o. Deret t er
er Rent efast set t elsesdat o t o Bankdager før hver Rent ebet alingsdat o.

Effekt iv rent e:
I nvest orer som ønsker å invest ere i Lånet et t er selve em isj onen m å
bet ale den m arkedsprisen for obligasj onene som gj elder i
annenhåndsm arkedet på det t idspunkt et de kj øper. Avhengig av
ut viklingen i obligasj onsm arkedet generelt og ut viklingen i Agder
Energi AS, vil prisen på obligasj onene kunne ha økt ( over 100 %
kurs) eller redusert ( under 100 % kurs) . Siden Lånet har flyt ende
referanserent e er det m ar kedet s forvent ninger om risikopåslag, det
vil si Margin, som påvirker prisen/ kursen. Om prisen/ kursen har økt
vil den effekt ive rent en for kj øper i annenhåndsm ar kedet , om m an
ant ar uendret Referanserent e, være lavere enn Obligasj onsrent en
og vice versa. Ved kurs 100 % og en ant agelse om at
Referanser ent e er lik fra Em isj onsdat o t il Forfallsdat o vil Effekt iv
Rent e være 1,59% .

Em isj onskurs: 100
%

Form ål:
Form ålet m ed em isj onen er gener ell finansiering av Ut st ederens
virksom het .

St at us:
Obligasj onene ut gj ør en ordinær gj eldsforplikt else for Ut st ederen,
som bare st år t ilbake for forplikt elser som ved lov skal dekkes foran
ordinære gj eldsforplikt elser.

Sikkerhet :
Det er ikke et ablert særskilt sikkerhet t il dekning av Obligasj onene.

Særlige forplikt elser:
Ut st eder en forplikt er seg t il ikke ( ent en det t e skj er som én, eller
flere handlinger, frivillig eller ufrivillig) :
( a)
å overdra hele eller deler av virksom het en,
( b)
å endre virksom het ens art eller
( c)
å foret a fusj on, fisj on eller annen form for reorganisering av
virksom het en,

hvis det t e m edfører en vesent lig svekkelse av Ut st ederens evne t il å
oppfylle sine forplikt elser et t er Avt alen.

Så lenge Obligasj onene løper forplikt er Ut st eder seg t il å sørge for
at Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap ikke, ut en Tillit sm annens
skrift lige sam t ykke, st iller eller oppret t holder pant eller annen form
for sikkerhet som sam let overst iger NOK 250 000 000,- ( norske
kroner t o hundre og fem t i m illioner) eller m ot verdien derav i valut a i
Ut st eders eller Bet ydelig Dat t erselskaps akt iva som sikkerhet for
noen av Ut st eders eller Bet ydelig Dat t erselskaps nåværende eller
frem t idige låne- eller garant iforplikt elser. Denne best em m else skal
dog ikke være t il hinder for at Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap
ut over ovennevnt e ram m e:

7 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
a)
i forbindelse m ed handel av verdipapirer og
finansielle inst rum ent er, st iller sedvanlige
sikkerhet er knyt t et t il oppgj ør for slik handel,
b)
avgir sedvanlige sikkerhet er ( salgspant ) ved
leveranser av varer og t j enest er på kredit t sam t ,
c)
oppret t holder sikkerhet er som heft er på akt iva
t ilhørende selskap som erverves av eller fusj oneres
m ed Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap ( der
Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap er
overt agende selskap) , forut sat t at heft elsene ikke
et ableres i forbindelse m ed ervervet og at de
forplikt elser heft elsene sikrer ikke ved ervervet eller
senere ut vides.

Med " Bet ydelig Dat t erselskap" m enes et hvert dat t erselskap av
Ut st eder der bokført verdi av dat t erselskapet s sam t lige akt iva
overst iger 7,5 % av bokført verdi av Ut st eder s sam t lige akt iva på
konsolidert basis eller der dat t erselskapet s bokført e drift sinnt ekt er
overst iger 7,5 % av Ut st eders bokført e drift sinnt ekt er på
konsolidert basis.

Bokført verdier og drift sinnt ekt er skal i denne forbindelse fast set t es
på basis av sist e konsolidert e og revidert e årsregnsk ap for Ut st eder
og der konsolidert e t all skal inngå for dat t erselskaper som selv er
konsern.

Om Bet ydelig Dat t erselskap har t ilkom m et eller er avhendet et t er
avgivelsen av Ut st eders sist e konsolidert e årsregnskap skal det t e
m edregnes/ fr at rekkes på grunnlag av sist e revidert e ( konsolidert e)
årsregnskap for angj eldende dat t erselskap.

Avdrag:
Lånet løper ut en avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdat o t il
pari kurs.

I nnløsning:
Forfalt rent e og forfalt hovedst ol vil bli godskrevet den enkelt e
obligasj onseier direkt e fra Verdipapirregist eret . Foreldelsesfrist en
for event uelle krav på rent er og hovedst ol følger norsk lovgivning,
p.t . 3 år for rent er og 10 år for hovedst ol.

Not ering:
Lånet vil bli søkt not ert på Oslo Børs et t er at Finanst ilsynet har
godkj ent Prospekt et .

Godkj ennelser / Tillat elser:
Fullm akt t il låneoppt ak et ble git t av Lånt akers st yre 13. desem ber
2016.Låneavt ale/ - n / Avt alen:
Det ble før Em isj onsdat o inngåt t en Låneavt ale m ellom Ust eder og
Tillit sm annen som regulerer ret t ighet er og plikt er i låneforholdet .
Tillit sm annen inngår denne på vegne av obligasj onseierne og gis
også m yndighet t il å oppt re på vegne av disse så langt Låneavt alen
gir grunnlag for.

Obligasj onseierne har ved t egning av obligasj oner i Lånet t ilt rådt
Låneavt alen. Låneavt alen kom m er t il anvendelse på et hvert beløp
som t egnes i det åpne Lånet et t er inngåelse av Låneavt alen.
Part enes r et t ighet er og for plikt elser gj elder også for senere ut st edt e
obligasj oner innenfor angit t ram m e.

Obligasj onseierne er bundet av Låneavt alens vilkår så frem t det i
Verdipapirdokum ent et er git t opplysninger om t ilt redelsen.


Se Låneavt alen pkt 6 for inform asj on om Tillit sm annens oppgaver .


8 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
For nærm ere inform asj on om Obligasj onseierm øt e, se Låneavt alens
punkt 5.

Låneavt alen er vedlagt det t e Verdipapirdokum ent et .

Dokum ent asj on:

Tilgang t il dokum ent asj onen finnes på www.ae.no

Verdipapirdokum ent et :
Det t e dokum ent et dat ert 13.06.2017.

Regist reringsdokum ent et :
Ut st eders r egist reringsdokum ent dat ert 13.06.2017.

Prospekt :
Regist reringsdokum ent et sam m en m ed Verdipapirdokum ent et
ut gj ør sam let et Prospekt .

Tillit sm ann:


Nordic Trust ee ASA, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Tilret t elegger:
Svenska Handelsbanken AB, Handelsbanken Capit al Market s,
Tj uvholm en allé 11, 0110 Oslo.

Kalkulasj onsagent :

Nordic Trust ee ASA, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Regist erfører :
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, St randen 21 Aker Brygge, 0021
Oslo.
Regist erfører er ansvarlig for å føre regist eret .

Not eringsagent :
NT Services AS, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Verdipapirregist eret :
Verdipapirsent ralen ASA ( VPS) , Post boks 4, 0051 Oslo.

Markedspleie:
Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet .

Lovvalg og vernet ing:
Konflikt er som m åt t e oppst å under låneavt alen og som ikke kan
løses i m innelighet , skal avgj øres et t er norsk ret t og m ed Oslo
Tingret t som vernet ing.

Avgift er:
Kost nader i forbindelse m ed not eringen av I SI N NO0010794357 og
I SI N NO0010795446 er sam let ca. NOK 214 000,- .
Ut st eder skal dekke event uelle dokum ent avgift er eller andre
offent lige avgift er i forbindelse m ed Lånet . Event uelle offent lige
avgift er og skat t er på annenhåndsom set ning av obligasj oner skal
bet ales av obligasj onseierne, m ed m indre annet er best em t i lov
eller forskrift . Det er ikke kildeskat t på obligasj oner i Norge pt .
Ut st eder er ansvarlig for at event uell kildeskat t pålagt ved lov blir
t ilbakeholdt .


9 av 11


Agder Energi AS, 13.06.2017


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010794357
4. Tilleggsopplysninger

Det foreligger ikke offisiell rat ing av Ut st eder eller det t e Lånet .

Agder Energi AS er ikke kj ent m ed at det foreligger særskilt e int eressekonflikt er knyt t et t il Lånet .

Svenska Handelsbanken AB, Handelsbanken Capit al Market s har vært t ilret t elegger av Lånet .
Tilret t elegger bekreft er, så langt Tilret t elegger kj enner t il, at det ikke foreligger int eressekonflikt er
som er av bet ydning for ut st edelsen av obligasj onslånet . Tilret t elegger kan im idlert id t a eller
inneha posisj oner i Lånet . Svenska Handelsbanken AB er også långiver for Ut st eder.
N ot e r in gsa ge n t e n s e r k læ r in g:
NT Services AS har som Not eringsagent for Agder Energi AS bist åt t m ed å ut arbeide det t e
verdipapirdokum ent et . Den inform asj on som frem kom m er i verdipapirdokum ent et er så langt
Not eringsagent en kj enner t il i sam svar m ed de fakt iske forhold, m en er ikke særskilt kont rollert av
Not eringsagent en, og Not eringsagent en kan derfor ikke påt a seg noe ansvar for innholdet av eller
fullst endighet en av inform asj onen i verdipapirdokum ent et , eller annen inform asj on som blir git t i
forbindelse m ed present asj on av Agder Energi AS eller av det t e dokum ent et . Enhver som m ot t ar
det t e ver dipapirdokum ent et bør selv vurdere innholdet i det t e verdipapirdokum ent et og sit t behov
for å innhent e supplerende inform asj on eller søke særskilt bist and før vedkom m ende t ar sin
invest eringsbeslut ning.

10 av 11


Document Outline