Obligation Agder Energi AS 3.05% ( NO0010756786 ) en NOK

Société émettrice Agder Energi AS
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010756786 ( en NOK )
Coupon 3.05% par an ( paiement annuel )
Echéance 29/01/2026Prospectus brochure de l'obligation Agder Energi AS NO0010756786 en NOK 3.05%, échéance 29/01/2026


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 300 000 000 NOK
Prochain Coupon 29/01/2025 ( Dans 246 jours )
Description détaillée L'Obligation émise par Agder Energi AS ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010756786, paye un coupon de 3.05% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 29/01/2026Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786


V e r dipa pir dok um e n t3,05 % Agder Energi AS åpent obligasj onslån
2016/ 2026

I SI N NO0010756786
Tilret t elegger:Krist iansand, 03.02.2016
Verdipapir dokum ent et er ut arbeidet i henhold t il Kom m isj onsfor or dning ( EF) nr 809/ 2004 vedlegg XI I IAgder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
Vik t ig infor m a sj on

Verdipapirdokum ent et har ut elukkende blit t ut arbeidet i forbindelse m ed søknad om oppt ak av
Lånet på Oslo Børs. Finanst ilsynet har kont rollert og godkj ent verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 7. Finanst ilsynet har den 22. j uni 2015 kont rollert og godkj ent
Regist reringsdokum ent et i henhold t il Verdipapirhandellovens § 7- 7. Regist reringsdokum ent et er
gyldig 12 m åneder fra Finanst ilsynet s godkj ennelse. Verdipapirdokum ent et bør leses sam m en m ed
Regist reringsdokum ent et . Disse dokum ent ene ut gj ør t il sam m en et Prospekt . Finanst ilsynet har
ikke kont rollert og godkj ent rikt ighet en eller fullst endighet en av opplysningene som gis i
Prospekt et . Kont rollen og godkj ennelsen knyt t er seg ut elukkende t il at ut st eder har innt at t
beskrivelser i henhold t il en på forhånd definert list e m ed innholdskrav. Finanst ilsynet har heller
ikke foret at t noen form for kont roll eller godkj ennelse av selskapsret t slige forhold som er beskrevet
eller på annen m åt e om fat t et av Prospekt et . Ny inform asj on av vesent lig bet ydning for Selskapet
eller det s dat t erselskaper kan bli kj ent et t er dat ering av Verdipapirdokum ent et , m en før not ering
av Lånet . Slik inform asj on vil bli publisert som et t illegg t il Verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 15. Verken ut givelsen eller ut leveringen av verdipapirdokum ent et skal,
under noen om st endighet , skape innt rykk av at inform asj onen heri er fullst endig eller korrekt på et
t idspunkt et t er dat ering av verdipapirdokum ent et eller at Selskapet s eller det s dat t erselskapers
forret ningsvirksom het ikke kan ha blit t endret .

Det er kun Selskapet og Tilret t elegger som er beret t iget t il å skaffe inform asj on om forhold
beskrevet i verdipapirdokum ent et . I nform asj on som er skaffet av enhver annen person har ikke
relevans i forhold t il verdipapirdokum ent et og skal derfor ikke bli st olt på.

Verdipapirdokum ent et er underlagt norsk lov, såfrem t ikke annet er ut t rykkelig ut t alt . Enhver
uenighet vedrørende Verdipapirdokum ent et skal bli løst ved norsk ret t .

Dist ribusj on av verdipapirdokum ent et kan være begrenset ved lov i enkelt e j urisdiksj oner, det t e
kan gj elde eksem pelvis USA og St orbrit annia. Finanst ilsynet s kont roll og godkj ennelse av
verdipapirdokum ent et innebærer at dokum ent et kan benyt t es i enhver annen EØS- st at . Ut over
det t e er det ikke blit t foret at t noen handling for å få t illat else t il å dist ribuere verdipapirdokum ent et
i noen j urisdiksj oner hvor slik handling er påkrevd. Enhver person som m ot t ar
verdipapirdokum ent et er pålagt av Selskapet og Tilret t elegger t il selv å set t e seg inn i og overholde
slike rest riksj oner.

Det t e Verdipapirdokum ent et er ikke et t ilbud om å selge eller en anm oding om å kj øpe
Obligasj oner.

I nnholdet i Verdipapirdokum ent et er ikke en j uridisk, økonom isk eller skat t em essig rådgivning.
Enhver Obligasj onseier bør konsult ere m ed sin egen j uridiske og/ eller økonom iske rådgiver og/ eller
skat t erådgiver.

Kopier av Verdipapirdokum ent et kan fås ved henvendelse t il Selskapet .


2 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786

I NNHOLDSFORTEGNELSE

1. Risikofakt orer .................................................................................................................. 4
2. Ansvarlige ...................................................................................................................... 5
3. Opplysninger om Lånet .................................................................................................... 6
4. Tilleggsopplysninger ....................................................................................................... 10
5. Vedlegg ......................................................................................................................... 11


3 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
1. Risikofaktorer

Alle obligasj onsinvest eringer er forbundet m ed risiko. Risikoen knyt t er seg t il generelle svingninger
i verdipapirm arkedet , varierende likvidit et i en obligasj on og selskapsspesifikke risikofakt orer. I
hovedsak er det fem risikoforhold som sam let ut gj ør invest ors t ot ale risikoeksponering ved
invest ering i et obligasj onslån; generell m arkedsrisiko, rent erisiko, oppgj ørsrisiko, likvidit et srisiko
og kredit t risiko.

Ge ne r e ll m a r k e dsr isik o
Kursen på Lånet vil svinge i forhold t il rent e- og kredit t m arkedet generelt , m arkedet s syn på
risikoen knyt t et t il Lånet og om set t elighet en t il Lånet i m arkedet . Til t ross for underliggende posit iv
ut vikling i Lånt akers forret ningsm essige akt ivit et er, v il kursen på Lånet k unne gå ned uavhengig av
det t e.

Re nt e r isik o
Obligasj onslånet løper m ed en årlig kupongrent e på 3,05 % p.a. Kursen på obligasj oner m ed fast
rent e vil være følsom for endringer i m arkedsrent ene. St iger m arkedsrent ene i perioden, vil prisen
på obligasj onslånet kunne falle.

Oppgj ør sr isik o
Oppgj ørsrisiko er risikoen for at oppgj øret av obligasj onene ikke finner st ed som avt alt .
Oppgj ørsrisikoen best år av unnlat else av å bet ale eller unnlat else av å levere obligasj onene.

Lik vidit e t sr isik o
Med likvidit et srisiko m enes lit en eller ingen m ulighet t il å om set t e obligasj onene i
annenhåndsm arkedet .

Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet , slik at om set t elighet en t il Lånet vil avhenge av
de t il enhver t id t ilgj engelige og et ablert e kredit t linj er hos de ulike m arkedsakt ørene.

Kr e dit t r isik o
I nvest or har kredit t risiko på sin plassering dersom Agder Energi AS ikke klarer å gj øre opp sine
forplikt elser ved forfallst idspunkt et . Prisen på obligasj onslånet vil i hele Lånet s løpet id variere m ed
kredit t m arkedet s oppfat ning av Agder Energi AS som ut st eder.


4 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
2. Ansvarlige

PERSON ER AN SVARLI GE FOR I N FORM ASJON EN
Personer som er ansvarlige for inform asj onen git t i Prospekt et er følgende:

Agder Energi AS,
Kj øit a 18,
4630 Krist iansand


AN SVARSERKLÆRI N G
Agder Energi AS bekreft er at opplysningene i Prospekt et så langt Agder Energi AS kj enner t il er i
sam svar m ed de fakt iske forhold, at det ikke forekom m er ut elat elser fra Prospekt et som er av en
slik art at det kan endre bet ydningsinnholdet , og at de ansvarlige har t ruffet alle rim elige t ilt ak for
å sikre det t e.

Krist iansand, 03.02 2016
Agder Energi AS


5 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
3. Opplysninger om Lånet

I SI N:


NO0010756786

Lånet / Lånet s navn:
3,05 % Agder Energi AS åpent obligasj onslån 2016/ 2026

Lånt aker / Ut st eder /
Selskapet :


Agder Energi AS

Type lån:


Obligasj onslån m ed fast rent e

Obligasj onsform :

Kun elekt roniske verdipapirer regist rert i Verdipapirregist eret

Em isj onsram m e:

NOK 750 000 000

Em isj onsbeløp:

NOK 300 000 000

Pålydende:


NOK 1 000 000 ­ likest ilt e og sideordnede.

Em m isj onsdat o /
I nnbet alingsdat o:

29. j anuar 2016

Forfallsdat o:


29. j anuar 2026

Rent est art dat o:

Em isj onsdat o

Obligasj onsrent e:

3,05 %
Obligasj onene forrent es pro anno m ed 3,05 % , fra og m ed
Rent est art dat o t il Forfallsdat o.

Rent ebet alingsdat o:

29. j anuar hvert år

Rent ekonvensj on:
30/ 360,
Rent ebet alingsdat o beregnes på grunnlag av et år som best år av
360 dager m ed 12 m åneder à 30 dager. Unnt at t fra det t e er: ( a)
Hvis den sist e dag i perioden er den 31. kalenderdag i m åneden og
den først e dag i perioden ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag i
m åneden, så skal den m åned som inneholder sist e dag i perioden
ikke avkort es t il 30 dager. ( b) Hvis den sist e dag i perioden er den
sist e kalenderdag i februar m åned, så skal februar m åned ikke
forlenges t il en m åned best ående av 30 dager.

Bankdagkonvensj on:
Uj ust ert

Konvensj on som angir hva som skal gj elde dersom
Rent ebet alingsdat o eller Forfallsdat o ( " Bet alingsdat o" ) ikke er en
Bankdag.

Bet alingsdat o fast holdes selv om den ikke er Bankdag ( bet alinger
gj ennom føres da på først e Bankdag et t er Bet alingsdat o) .

Bankdag:
Dag som norske banker k an gj ennom føre valut at ransaksj oner og
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgj ørssyst em ( NBO) .

Effekt iv rent e:
Avhengig av m arkedskurs. Kurs 100 % gir effekt iv rent e på 3,05 %
p.a.

Em isj onskurs:
100 %

Form ål:
Form ålet m ed em isj onen er generell finansiering av Ut st ederens
virksom het .


6 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
St at us:
Obligasj onene ut gj ør en ordinær gj eldsforplikt else for Ut st ederen,
som bare st år t ilbake for forplikt elser som ved lov skal dekkes foran
ordinære gj eldsforplikt elser.

Sikkerhet :
Det er ikke et ablert særskilt sikkerhet t il dekning av Obligasj onene.

Særlige forplikt elser:
Ut st ederen forplikt er seg t il ikke ( ent en det t e skj er som én, eller
flere handlinger, frivillig eller ufrivillig) :
( a)
å overdra hele eller deler av virksom het en,
( b)
å endre virksom het ens art eller
( c)
å foret a fusj on, fisj on eller annen form for reorganisering av
virksom het en,

hvis det t e m edfører en vesent lig svekkelse av Ut st ederens evne t il å
oppfylle sine forplikt elser et t er Avt alen.

Så lenge Obligasj onene løper forplikt er Ut st eder seg t il å sørge for
at Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap ikke, ut en Tillit sm annens
skrift lige sam t ykke, st iller eller oppret t holder pant eller annen form
for sikkerhet som sam let overst iger NOK 250 000 000,- ( norske
kroner t o hundre og fem t i m illioner) eller m ot verdien derav i valut a i
Ut st eders eller Bet ydelig Dat t erselskaps akt iva som sikkerhet for
noen av Ut st eders eller Bet ydelig Dat t erselskaps nåværende eller
frem t idige låne- eller garant iforplikt elser. Denne best em m else skal
dog ikke være t il hinder for at Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap
ut over ovennevnt e ram m e:
a)
i forbindelse m ed handel av verdipapirer og
finansielle inst rum ent er, st iller sedvanlige
sikkerhet er knyt t et t il oppgj ør for slik handel,
b)
avgir sedvanlige sikkerhet er ( salgspant ) ved
leveranser av varer og t j enest er på kredit t sam t ,
c)
oppret t holder sikkerhet er som heft er på akt iva
t ilhørende selskap som erverves av eller fusj oneres
m ed Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap ( der
Ut st eder eller Bet ydelig Dat t erselskap er
overt agende selskap) , forut sat t at heft elsene ikke
et ableres i forbindelse m ed ervervet og at de
forplikt elser heft elsene sikrer ikke ved ervervet eller
senere ut vides.

Med " Bet ydelig Dat t erselskap" m enes et hvert dat t erselskap av
Ut st eder der bokført verdi av dat t erselskapet s sam t lige akt iva
overst iger 7,5 % av bokført verdi av Ut st eders sam t lige akt iva på
konsolidert basis eller der dat t erselskapet s bokført e drift sinnt ekt er
overst iger 7,5 % av Ut st eders bokført e drift sinnt ekt er på
konsolidert basis.

Bokført verdier og drift sinnt ekt er skal i denne forbindelse fast set t es
på basis av sist e konsolidert e og revidert e årsregnskap for Ut st eder
og der konsolidert e t all skal inngå for dat t erselskaper som selv er
konsern.

Om Bet ydelig Dat t erselskap har t ilkom m et eller er avhendet et t er
avgivelsen av Ut st eders sist e konsolidert e årsregnskap skal det t e
m edregnes/ frat rekkes på grunnlag av sist e revidert e ( konsolidert e)
årsregnskap for angj eldende dat t erselskap.

Avdrag:
Lånet løper ut en avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdat o t il
pari kurs.

I nnløsning:
Forfalt rent e og forfalt hovedst ol vil bli godskrevet den enkelt e
obligasj onseier direkt e fra Verdipapirregist eret . Foreldelsesfrist en
for event uelle krav på rent er og hovedst ol følger norsk lovgivning,
p.t . 3 år for rent er og 10 år for hovedst ol.

7 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786

Not ering:
Lånet vil bli søkt not ert på Oslo Børs.

Godkj ennelser / Tillat elser:
Fullm akt t il låneoppt aket ble git t av Lånt akers st yre 28.03 2007.Låneavt ale/ - n / Avt alen:
Det ble før I nnbet alingsdat o inngåt t en Låneavt ale m ellom Lånt aker
og Tillit sm annen som regulerer ret t ighet er og plikt er i låneforholdet .
Tillit sm annen inngår denne på vegne av obligasj onseierne og gis
også m yndighet t il å oppt re på vegne av disse så langt Låneavt alen
gir grunnlag for.

Obligasj onseierne har ved t egning av obligasj oner i Lånet t ilt rådt
Låneavt alen. Låneavt alen kom m er t il anvendelse på et hvert beløp
som t egnes i det åpne Lånet et t er inngåelse av Låneavt alen.
Part enes ret t ighet er og forplikt elser gj elder også for senere ut st edt e
obligasj oner innenfor angit t ram m e.

Obligasj onseierne er bundet av Låneavt alens vilkår så frem t det i
Verdipapirdokum ent et er git t opplysninger om t ilt redelsen.


Se Låneavt alen pkt 6 for inform asj on om Tillit sm annens oppgaver.

For nærm ere inform asj on om Obligasj onseierm øt e, se Låneavt alens
punkt 5.

Låneavt alen er vedlagt det t e Verdipapirdokum ent et .

Dokum ent asj on:

Tilgang t il dokum ent asj onen finnes på w ww.ae.no

Verdipapirdokum ent et :
Det t e dokum ent et dat ert 03.02 2016.

Regist reringsdokum ent et :
Selskapet s regist reringsdokum ent dat ert 22.06 2015.

Prospekt :
Regist reringsdokum ent et sam m en m ed Verdipapirdokum ent et
ut gj ør sam let et Prospekt .

Tillit sm ann:


Nordic Trust ee ASA, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Tilret t elegger:
SEB, Filipst ad Brygge 1, Post boks 1843 Vika, 0123 Oslo.

Regist erfører:
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, St randen 21 Aker Brygge, 0021
Oslo.
Regist erfører er ansvarlig for å føre regist eret .

Not eringsagent :
NT Services AS, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo.

Verdipapirregist eret :
Verdipapirsent ralen ASA ( VPS) , Post boks 4, 0051 Oslo.

Markedspleie:
Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet .

Lovvalg og vernet ing:
Konflikt er som m åt t e oppst å under låneavt alen og som ikke kan
løses i m innelighet , skal avgj øres et t er norsk ret t og m ed Oslo
Tingret t som vernet ing.

Avgift er:
Kost nader i forbindelse m ed not eringen er:

Finanst ilsynet : NOK 15 600,-

Not eringsagent : NOK 5 000,-

Oslo Børs - kursnot eringsavgift : NOK 12 180,-

Oslo Børs - regist reringsavgift : NOK 5 500,-

Ut st eder skal dekke event uelle dokum ent avgift er eller andre
offent lige avgift er i forbindelse m ed Lånet . Event uelle offent lige

8 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
avgift er og skat t er på annenhåndsom set ning av obligasj oner skal
bet ales av obligasj onseierne, m ed m indre annet er best em t i lov
eller forskrift . Det er ikke kildeskat t på obligasj oner i Norge pt .
Ut st eder er ansvarlig for at event uell kildeskat t pålagt ved lov blir
t ilbakeholdt .


9 av 11


Agder Energi AS, 03.02 2016


Verdipapirdokum ent

I SI N NO0010756786
4. Tilleggsopplysninger

Det foreligger ikke offisiell rat ing av Lånt aker eller det t e Lånet .

Agder Energi AS er ikke kj ent m ed at det foreligger særskilt e int eressekonflikt er knyt t et t il Lånet .

SEB har vært t ilret t elegger av Lånet . Tilret t elegger bekreft er, så langt Tilret t elegger kj enner t il, at
det ikke foreligger int eressekonflikt er som er av bet ydning for ut st edelsen av obligasj onslånet .
Tilret t elegger kan im idlert id t a eller inneha posisj oner i Lånet .


N ot e r ingsa ge nt e n s e r k læ r ing:
NT Services AS har som Not eringsagent for Agder Energi AS bist åt t m ed å ut arbeide det t e
verdipapirdokum ent et . Den inform asj on som frem kom m er i verdipapirdokum ent et er så langt
Not eringsagent en kj enner t il i sam svar m ed de fakt iske forhold, m en er ikke særskilt kont rollert av
Not eringsagent en, og Not eringsagent en kan derfor ik ke påt a seg noe ansvar for innholdet av eller
fullst endighet en av inform asj onen i verdipapirdokum ent et , eller annen inform asj on som blir git t i
forbindelse m ed present asj on av Agder Energi AS eller av det t e dokum ent et . Enhver som m ot t ar
det t e verdipapirdokum ent et bør selv vurdere innholdet i det t e verdipapirdokum ent et og sit t behov
for å innhent e supplerende inform asj on eller søke særskilt bist and før vedkom m ende t ar sin
invest eringsbeslut ning.

10 av 11


Document Outline