Obligation A/S Eidefoss 4.1% ( NO0010721913 ) en NOK

Société émettrice A/S Eidefoss
Prix sur le marché refresh price now   100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010721913 ( en NOK )
Coupon 4.1% par an ( paiement annuel )
Echéance 14/10/2026Prospectus brochure de l'obligation A/S Eidefoss NO0010721913 en NOK 4.1%, échéance 14/10/2026


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 200 000 000 NOK
Prochain Coupon 14/10/2024 ( Dans 149 jours )
Description détaillée L'Obligation émise par A/S Eidefoss ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010721913, paye un coupon de 4.1% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 14/10/2026Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo ABM
Dato:
08.10.14
FINAL
ISIN: NO0010721913

4.10% A/S Eidefoss Obligasjonslån 2014/2026

Vilkår:

Dokumentasjon:
Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som
[Låneavtalen 1) er nærmere omtalt
lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument.
under Standardtermer]
Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom
lånebeskrivelsen og Låneavtalen, går Låneavtalens bestemmelser foran.
Relevante steder:
http://www.eidefoss.no/
Låntager:
A/S Eidefoss
Låneramme ­ Åpent lån:
NOK 500,000,000
1. transje / Lånebeløp: 2)
NOK 200,000,000
Innbetalingsdato: 3)
14. oktober 2014
Forfallsdato: 4)
14. oktober 2026
Kupong:
4.10%
Effektiv rente ­ Åpning:
4.10%
Rentebrøk ­ Kupong: 5)
Årlig etterskuddsvis 30/360 basis
Rentetermindato: 6)
14. oktober
Rentebærende f.o.m.:
14. oktober 2014
Rentebærende til:
14. oktober 2026
Sikkerhet: 7)
Senior usikret gjeld
Emisjonskurs: 8)
100.00%
Obligasjonsstørrelse:
NOK 1,000,000
Obligasjonseiers Innløsningsrett: 9) Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
Låntagers Innløsningsrett: 10)
Dato:
N/A
Til kurs:
N/A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organisasjonsnummer:
911 305 631
Nummer / Koder:
Sektorkode: 1520
Geografisk kode: 0515
Næringskode: 35.111
Formål:
Formålet med lånet er å finansiere Utsteders investeringsprogram (blant annet utbygging av Rosten,
kraftnett og fiberlinje), samt generelle selskapsformål
Godkjennelser / Tillatelser:
Følgende godkjennelser / Tillatelser er gitt:
-
Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 28.08.2014
-
Lånebeskrivelsen er godkjent av Oslo Børs
Tillitsmann:
Nordic Trustee, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo (org nr. 963 342 624)
Tilrettelegger(e):
Nordea Markets, a part of Nordea Bank Norge ASA
Registerfører:
Nordea Bank Norge ASA
Verdipapirregister:
VPS
Markedspleie:
Det vil ikke bli inngått avtale om markedspleie for lånet
Særskilte forhold:
Utsteder forplikter seg til ikke å overdra hele eller deler av virksomheten, å endre virksomhetens art
eller å foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten hvis dette medfører
en vesentlig svekkelse av Utsteders evne til å oppfylle sine forpliktelser etter låneavtalen. Så lenge
låneavtalen består forplikter Utsteder seg til å sørge for at Utstederen eller Utstederens
datterselskaper, jfr. aksjelovens § 1-3, ikke uten skriftlig samtykke fra Tillitsmannen eller
obligasjonseiermøtet a) stiller eller opprettholder pant eller annen form for sikkerhet i noen av
Utstederens eller Utstederens datterselskaper nåværende eller fremtidige eiendeler eller øvrige aktiva
eller b) yter noen form for lån eller stiller garantier i favør av tredje part som samlet for a) og b)
utgjør mer enn 5% av gruppens samlede konsoliderte eiendeler (beregnet iht. gjeldende
regnskapsrapporteringsprinsipper)

4.10% A/S Eidefoss Obligasjonslån 2014/2026

Side 1 av 3


Punktet over er ikke til hinder for at Utstederen eller Utstederens datterselskaper:
a) i forbindelse med handel av verdipapirer og finansielle instrumenter, stiller sedvanlige
sikkerheter knyttet til oppgjør for slik handel,
b) avgir sedvanlige sikkerheter (salgspant) ved leveranser av varer og tjenester på kreditt,
c) opprettholder sikkerheter som hefter på aktiva tilhørende selskap som fusjoneres med
Utstederen eller Utstederens datterselskaper (der Utstederen eller Utstederens
datterselskaper er overtagende selskap), eller som Utsteder eller Utstederens
datterselskaper erverver, forutsatt at:
I)
heftelsene ikke etableres i forbindelse med fusjonen eller ervervet,
og;
II)
de forpliktelser heftelsene sikrer ikke utvides ved fusjonen eller
ervervet, eller senere;
III)
sikkerhet som ikke er omfattet av punkt (I)-(II) ovenfor skal
innløses innen 12 måneder fra erverv/overtakelse av det aktuelle
aktivum.

Finansielle covenants;

Egenkapitalandel: Egenkapital / Totalkapital minimum 35%

Egenkapital skal defineres som bokført egenkapital med tillegg av opp til NOK
150,000,000 ansvarlig lån fra eiere

Totalkapital skal defineres som summen av egenkapital og gjeld (fremmedkapital)

Eierskap:

Dersom eiere/selskaper definert som offentlig eier(e) i Industrikonsesjonsloven §2, 1 ledd
til sammen direkte eller indirekte eier mindre enn to tredeler av kapitalen og stemmene i
Utstederen har den enkelte Obligasjonseier rett til førtidig innløsning til kurs 101% ,
pluss påløpte renter (Put)

Notering:

Lånet vil bli notert på Nordic ABM

Utfyllende om Sikkerhet: 7)
N/A
Standardtermer:
Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår
gå foran.
Låneavtale: 1)
Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler
obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne
av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt låneavtalen
rekker.

Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de
vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert
beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter
gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås
ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager.
Åpning / Lukking: 3) 4)
Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato.
Innbetaling: 3)
Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling
beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr.
100 om renter ved forsinket betaling m.m.
Utvidelser ­ Åpne lån: 2)
For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for
innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på
obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for
obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet.
Emisjonskurs - Åpne lån:8)
Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20.
desember 1996.
Renteterminer: 6)
Renten betales etterskuddsvis på Rentetermindato. Første rentetermin forfaller på første
Rentetermindato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste
rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato.
Rentebrøk konvensjon: 5)
Renten beregnes på grunnlag av et år som består av 360 dager med 12 måneder, à 30 dager,
med unntak av en periode der
a) den siste dag i perioden er den 31. kalenderdag og den første dag i perioden ikke er
den 30. eller den 31. kalenderdag, skal den måned som inneholder siste dag i
perioden ikke avkortes til 30 dager, eller
b) den siste dag i perioden er den siste kalenderdag i februar, skal februar ikke
forlenges til en måned bestående av 30 dager.
Rentetermindato vil ikke flyttes selv om den skulle falle på en dag som ikke er bankdag.
Kupongutbetaling vil være på første påfølgende bankdag.
Påløpte renter:
Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende
retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening.
4.10% A/S Eidefoss Obligasjonslån 2014/2026

Side 2 av 3


Vilkår ­ Obligasjonseiers
Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers
Innløsningsrett: 9)
Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om
innløsning må være kontofører-investor (KI) skriftlig i hende senest 15 ­femten- bankdager før
aktuell dato for innløsning som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett.
Vilkår ­ Låntagers Innløsningsrett: 10)
Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt under Låntagers Innløsningsrett, rett til å
innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs.
Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og Oslo
ABM om dette senest 30 ­tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen skal også
snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Krav om slik innfrielse må være
Registerfører skriftlig i hende senest 30 ­tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse.
Registrering:
Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner
registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto.
Erverv av egne obligasjoner:
Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall senere
avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister.
For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner
uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt.
Avdrag: 4)
Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs.
Innløsning:
Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra
Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk
lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol.
Salg:
1. transje / Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne
sted hos autoriserte verdipapirforetak.
Lovgivning:
Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting
skal være rett verneting.
Avgifter:
Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse
med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner
skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntager er
ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt.

Vågå, 8. oktober 20144.10% A/S Eidefoss Obligasjonslån 2014/2026

Side 3 av 3