Obligation Akershus Energi 4.42% ( NO0010692718 ) en NOK

Société émettrice Akershus Energi
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Norvege
Code ISIN  NO0010692718 ( en NOK )
Coupon 4.42% par an ( paiement annuel )
Echéance 13/11/2023 - Obligation échueProspectus brochure de l'obligation Akershus Energi NO0010692718 en NOK 4.42%, échue


Montant Minimal 1 000 000 NOK
Montant de l'émission 400 000 000 NOK
Description détaillée L'Obligation émise par Akershus Energi ( Norvege ) , en NOK, avec le code ISIN NO0010692718, paye un coupon de 4.42% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 13/11/2023Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718


Ve r dipa pir dok u m e n t

4,42% Akershus Energi AS obligasj onslån 2013/ 2023

I SI N NO0010692718

Tilret t elegger:


Rånåsfoss, 11.11 2013
Verdipapirdokum ent et er ut ar beidet i henhold t il Kom m isj onsforordning ( EF) nr 809/ 2004 vedlegg XI I IAkershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
Vik t ig in for m a sj on

Verdipapirdokum ent et har ut elukkende blit t ut arbeidet i forbindelse m ed søknad om oppt ak av
Lånet på Oslo Børs. Finanst ilsynet har kont rollert og godkj ent Verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 7. Finanst ilsynet har ikke kont rollert og godkj ent rikt ighet en eller
fullst endighet en av opplysningene som gis i Verdipapirdokum ent et . Kont rollen og godkj ennelsen
knyt t er seg ut elukkende t il at ut st eder har innt at t beskrivelser i henhold t il en på forhånd definert
list e m ed innholdskrav. Finanst ilsynet har heller ikke foret at t noen form for kont roll eller
godkj ennelse av selskapsret t slige forhold som er beskrevet eller på annen m åt e om fat t et av
Verdipapirdokum ent et . Ny inform asj on av vesent lig bet yding for Selskapet eller det s
dat t erselskaper kan bli kj ent et t er dat ering av Verdipapirdokum ent et , m en før not ering av Lånet .
Slik inform asj on vil bli publisert som et t illegg t il Verdipapirdokum ent et i henhold t il
Verdipapirhandellovens § 7- 15.

Verdipapirdokum ent et er underlagt norsk lov, såfrem t ikke annet er ut t rykkelig ut t alt . Enhver
uenighet vedrørende Verdipapirdokum ent et skal bli løst ved norsk ret t .

Dist ribusj on av Verdipapirdokum ent et kan være begrenset ved lov i enkelt e j urisdiksj oner, det t e
kan gj elde eksem pelvis USA og St orbrit annia. Ut over det t e er det ikke blit t foret at t noen handling
for å få t illat else t il å dist ribuere Verdipapirdokum ent et i noen j urisdiksj oner hvor slik handlig er
påkrevd. Enhver person som m ot t ar Verdipapirdokum ent et er pålagt av Selskapet og Tilret t elegger
t il selv å set t e seg inn i og overholde slike rest riksj oner.

Det t e Verdipapirdokum ent et er ikke et t ilbud om å selge eller en anm oding om å kj øpe
Obligasj oner.

I nnholdet i Verdipapirdokum ent et er ikke en j uridisk, økonom isk eller skat t em essig r ådgivning.
Enhver Obligasj onseier bør konsult ere m ed sin egen j uridiske og/ eller økonom iske rådgiver og/ eller
skat t erådgiver.

Kopier av Verdipapirdokum ent et kan fås ved henvendelse t il Selskapet eller Tilret t eleggeren.

Verdipapirdokum ent et bør leses sam m en m ed Regist reringsdok um ent et dat ert 30.11 2012. Disse
dokum ent ene ut gj ør t il sam m en et Prospekt .


2 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718

I NNHOLDSFORTEGNELSE

1. Risikofakt orer ................................................................................................................ 4
2. Ansvarlige ..................................................................................................................... 5
3. Opplysninger om Lånet .................................................................................................... 6
4. Tilleggsopplysninger ..................................................................................................... 10
5. Vedlegg ...................................................................................................................... 11


3 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
1. Risikofaktorer

Alle obligasj onsinvest eringer er forbundet m ed risiko. Risikoen knyt t er seg t il generelle svingninger
i verdipapirm arkedet , varierende likvidit et i en obligasj on og selskapsspesifikke risikofakt orer. I
hovedsak er det t re risikoforhold som sam let ut gj ør invest ors t ot ale risikoeksponering ved
invest ering i et obligasj onslån; likvidit et srisiko, rent erisiko og generell m arkedsrisiko.

Kursen på Lånet vil svinge i forhold t il rent e- og kredit t m arkedet generelt , m arkedet s syn på
risikoen knyt t et t il Lånet og om set t elighet en t il Lånet i m arkedet . Til t ross for underliggende posit iv
ut vikling i Lånt akers forret ningsm essige akt ivit et er, vil kursen på Lånet kunne gå ned uavhengig av
det t e.

Obligasj onslånet løper m ed en årlig kupongrent e på 4,42 % p.a. Kursen på obligasj oner m ed fast
rent e vil være følsom for endringer i m arkedsrent ene. St iger m arkedsrent ene i perioden, vil prisen
på obligasj onslånet falle.

Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet , slik at om set t elighet en t il Lånet vil avhenge av
de t il enhver t id t ilgj engelige og et ablert e kredit t linj er hos de ulike m arkedsak t ørene.

I nvest or har kredit t risiko på sin plassering dersom Akershus Energi AS ikke klarer å gj øre opp sine
forplikt elser ved forfallst idspunkt et . Pr isen på obligasj onslånet vil i hele Lånet s løpet id variere m ed
kredit t m arkedet s oppfat ning av Akershus Energi AS som ut st eder .


4 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
2. Ansvarlige

Akershus Energi AS bekreft er at opplysningene i prospekt et så langt Akershus Energi AS kj enner t il
er i sam svar m ed de fakt iske forhold, at det ikke forekom m er ut elat elser fra prospekt et som er av
en slik art at det kan endr e bet ydningsinnholdet , og at de ansvarlige har t ruffet alle rim elige t ilt ak
for å sikre det t e.

Rånåsfoss, 11.11 2013


Akershus Energi AS

5 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
3. Opplysninger om Lånet

I SI N:

NO0010692718

Lånet / Lånet s navn:
4,42 % Akershus Energi AS obligasj onslån 2013/ 2023

Lånt aker / Ut st eder :

Akershus Energi AS

Type lån:


Obligasj onslån m ed fast rent e

Obligasj onsform :

Kun elekt roniske verdipapirer regist rert i Verdipapirregist eret

Em isj onsbeløp:

NOK 400 000 000

Pålydende:


NOK 1 000 000 ­ likest ilt e og sideordnede.

Em m isj onsdat o /
I nnbet alingsdat o:

13. novem ber 2013

Forfallsdat o:
13.
novem ber
2023

Rent est art dat o:

Em isj onsdat o

Obligasj onsrent e:

4,42 %
Obligasj onene forrent es pro anno m ed 4,42 % , fra og m ed
Rent est art dat o t il Forfallsdat o.

Rent ebet alingsdat o:

13. novem ber hvert år

Rent ekonvensj on: 30/ 360,

Rent ebet aling beregnes på grunnlag av fakt isk ant all påløpt e
kalenderdager fra og m ed Rent est art dat o/ Rent ebet alingsdat o t il
nest e Rent ebet alingsdat o. Ant allet rent edager divideres m ed 360.

Bankdagkonvensj on: Uj ust ert

Bet alingsdat o fast holdes selv om den ikke er Bankdag ( bet alinger
gj ennom føres da på først e Bankdag et t er Bet alingsdat o) .

Bankdag:
Dag som norske banker kan gj ennom føre valut at ransaksj oner og
som også er åpningsdag for Norges Banks oppgj ørssyst em ( NBO) .

Effekt iv rent e:
Avhengig av m arkedskurs for lån som bærer rent e. Kurs 100 % gir
effekt iv rent e på 4,42 % .

Em isj onskurs: 100
%

Form ål:
Form ålet m ed Em isj onen er gener ell finansiering av Ut st ederens
virksom het .

St at us:
Obligasj onene ut gj ør en ordinær gj eldsforplikt else for Ut st ederen,
som bare st år t ilbake for forplikt elser som ved lov skal dekkes foran
ordinære gj eldsforplikt elser.

Sikkerhet :
Det er ikke et ablert særskilt sikkerhet t il dekning av Obligasj onene.

Særlige forplikt elser:
Ut st eder en forplikt er seg t il ikke ( ent en det t e skj er som én, eller
flere handlinger, frivillig eller ufrivillig) :
( a)
å overdra hele eller deler av virksom het en,
( b)
å endre virksom het ens art eller
( c)
å foret a fusj on, fisj on eller annen form for reorganisering av
virksom het en,

6 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718

hvis det t e m edfører en vesent lig svekkelse av Ut st ederens evne t il å
oppfylle sine forplikt elser et t er Låneavt alen.

Ut st eder en forplikt er seg t il ikke å st ille eller oppret t holde pant eller
annen form for sikkerhet i noen av Ut st eder ens nåværende eller
frem t idige eiendeler eller øvrige akt iva, m ed unnt ak av
Låneavt alens pkt 3.5.4 ( i) .

Ut st eder en forplikt er seg t il å sørge for at Ut st eder en eller
Ut st eder ens Dat t erselskaper ikke ( i) st iller eller oppret t holder pant
eller annen form for sikkerhet i noen av Ut st ederens eller
Dat t erselskapers nåværende eller frem t idig eiendeler eller øvrige
akt iva eller ( ii) at Dat t erselskaper ikke har ekst ern rent ebær ende
gj eld som i sum for ( i) og ( ii) ut gj ør m er enn 10 % av Gruppens
sam lede konsolidert e eiendeler ( beregnet iht . gj eldende
regnskapsrapport eringprinsipper) .

Så lenge lån angit t i Vedlegg 1 er ut est ående, kan sum m en av ( i)
og ( ii) ovenfor ut gj øre yt t erligere 2,5 % , i sum 12,5 % , dog slik at
den økt e ram m en kun kan benyt t e disse lånene som
beregningsgr unnlag.

Låneavt alens punkt 3.5.3 og 3.5.4 ( i) er ikke t il hinder for at
Ut st eder en eller Ut st eders Dat t erselskaper:
( a) i forbindelse m ed handel av verdipapirer og finansielle
inst rum ent er, st iller sedvanlige sikkerhet er knyt t et t il
oppgj ør for slik handel,
( b) avgir sedvanlige sikkerhet er ( salgspant ) ved leveranser av
varer og t j enest er på kredit t sam t ,
( c) oppret t holder sikkerhet er som heft er på akt iva t ilhørende
selskap som erverves av eller fusj oneres m ed Ut sederen
( der Ut st eder en er overt agende selskap) , forut sat t at
heft elsene ikke et ableres i forbindelse m ed ervervet og at
de forplikt elser som heft elsene sikrer ikke ved erver vet eller
senere ut vides.

Definisj oner:
Dat t erselskap: Ut st ederens dat t erselskap, j fr aksj elovens § 1- 3.
Gruppen: Ut st eder en m ed dat t erselskaper.


Avdrag:
Lånet løper ut en avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdat o t il
pari kurs.

I nnløsning:
Forfalt rent e og forfalt hovedst ol vil bli godskrevet den enkelt e
obligasj onseier direkt e fra Verdipapirregist eret . Foreldelsesfrist en
for event uelle krav på rent er og hovedst ol følger norsk lovgivning,
p.t . 3 år for rent er og 10 år for hovedst ol.

Not ering:
Lånet vil bli søkt not ert på Oslo Børs.

Godkj ennelser / Tillat elser:
Fullm akt t il låneoppt ak et ble git t av Lånt akers st yre den 13.06 2013Låneavt ale/ - n:
Det ble før I nnbet alingsdat o inngåt t en Låneavt ale m ellom Lånt aker
og Tillit sm annen som regulerer ret t ighet er og plikt er i låneforholdet .
Tillit sm annen inngår denne på vegne av obligasj onseierne og gis
også m yndighet t il å oppt re på vegne av disse så langt Låneavt alen
gir grunnlag for.

Obligasj onseierne har ved t egning av obligasj oner i Lånet t ilt rådt
Låneavt alen. Låneavt alen kom m er t il anvendelse på et hvert beløp
som t egnes i det åpne Lånet et t er inngåelse av Låneavt alen.

7 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
Part enes r et t ighet er og for plikt elser gj elder også for senere ut st edt e
obligasj oner innenfor angit t ram m e.

Obligasj onseierne er bundet av Låneavt alens vilkår så frem t det i
Verdipapirdokum ent et er git t opplysninger om t ilt redelsen.


Se Låneavt alen pkt 6 for inform asj on om Tillit sm annens oppgaver .

Låneavt alen er vedlagt det t e Verdipapirdokum ent et .

Obligasj onseierm øt e:
Obligasj onseierm øt et er obligasj onseierfellesskapet s øverst e organ.
Dersom obligasj onseiernes beslut ning eller sam t ykke er nødvendig
et t er Låneavt alen eller et t er lov, t reffes vedt ak om det t e på
obligasj onseierm øt e. Vedt ak t ruffet på obligasj onseierm øt e er
bindende og gj elder for alle obligasj oner.

I nnkalling og gj ennom føring av obligasj onseierm øt e

Obligasj onseierm øt e avholdes et t er begj æring fra:

( a) Ut st eder en,
( b) obligasj onseiere som represent erer m inst 1/ 10 av
st em m eberet t igede obligasj oner,
( c) Tillit sm annen, eller
( d) Markedsplassen.

På obligasj onseierm øt et gir hver st em m eberet t igede obligasj on ret t
t il én st em m e i henhold t il regist rert e obligasj oner i
Verdipapirregist eret ved ut løpet av dagen før avholdelse av
obligasj onseierm øt et . Den som åpner obligasj onseierm øt et avgj ør
hvilke obligasj oner som skal anses som egne obligasj oner. Egne
obligasj oner har ikke st em m eret t .

I alle saker som behandles på obligasj onseierm øt et kan Ut st eder en,
Tillit sm annen og enhver obligasj onseier kreve skrift lig avst em ning.
Ved st em m elikhet gj elder det m øt elederen slut t er seg t il, selv om
m øt elederen ikke er obligasj onseier.

For at obligasj onseierm øt et skal kunne fat t e gyldig vedt ak m å m inst
halvpart en ( 1/ 2) av st em m eberet t igede obligasj oner være
represent ert , j f. dog Låneavt alens pkt 5.4. Selv om m indre enn
halvpart en ( 1/ 2) av st em m eberet t igede obligasj oner er
represent ert , skal obligasj onseierm øt et avholdes og avst em ning
gj ennom føres.

Et vedt ak på obligasj onseierm øt et krever t ilslut ning fra et flert all av
de avgit t e st em m er, om ikke annet er best em t i Låneavt alens punkt
5.3.5.

I følgende saker kreves t ilslut ning fra m inst t o t redeler ( 2/ 3) av de
avgit t e st em m er:
( a) endringer av Låneavt alens best em m elser om
obligasj onsrent en, løpet id, innløsningskurs og
øvrige best em m elser som har bet ydning for
obligasj onenes kont ant st røm ,
( b) overføring av Låneavt alens ret t ighet er og
forplikt elser t il annen ut st eder ( skyldner) , eller
( c) byt t e av Tillit sm annen.

For nærm ere inform asj on om Obligasj onseierm øt e, se Låneavt alens
punkt 5.

Dokum ent asj on:

Tilgang t il dokum ent asj onen finnes på www.akershusenergi.no


8 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
Verdipapirdokum ent et :
Det t e dokum ent et dat ert 11.11 2013

Tillit sm ann:


Norsk Tillit sm ann ASA, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo

Tilret t elegger:
Arct ic Securit ies ASA, Post boks 1833 Vika, 0123 Oslo

Regist erfører :
DNB Bank ASA, Dronning Eufem ias gat e 30,0191 Oslo

Not eringsagent :
Norsk Tillit sm ann ASA, Post boks 1470 Vika, 0116 Oslo

Verdipapirregist eret :
Verdipapirsent ralen ASA ( VPS) , Post boks 4, 0051 Oslo

Markedspleie:
Det er ikke inngåt t m arket - m aker avt ale for Lånet

Lovvalg og vernet ing:
Konflikt er som m åt t e oppst å under låneavt alen og som ikke kan
løses i m innelighet , skal avgj øres et t er norsk ret t og m ed Oslo
Tingret t som vernet ing.

Avgift er:
Kost nader i forbindelse m ed not eringen er:

Finanst ilsynet : NOK 13 000,-

Not eringsagent : NOK 5 000,-

Oslo Børs: NOK 3 685,-

Avisannonse: ca NOK 9 000,-

Advokat honorar: ca NOK 6 000,-

Ut st eder skal dekke event uelle dokum ent avgift er eller andre
offent lige avgift er i forbindelse m ed Lånet . Event uelle offent lige
avgift er og skat t er på annenhåndsom set ning av obligasj oner skal
bet ales av obligasj onseierne, m ed m indre annet er best em t i lov
eller forskrift . Det er ikke kildeskat t på obligasj oner i Norge pt .
Ut st eder er ansvarlig for at event uell kildeskat t pålagt ved lov blir
t ilbakeholdt .


9 av 11


Akershus Energi AS, 11.11 2013


Verdipapirdokum ent I SI N
NO0010692718
4. Tilleggsopplysninger

Det foreligger ikke offisiell rat ing av Lånt aker eller det t e Lånet .

Akershus Energi AS er ikke kj ent m ed at det foreligger særskilt e int eressekonflikt er knyt t et t il
Lånet .

Arct ic Securit ies ASA har vært t ilret t elegger av Lånet . Tilret t elegger bekreft er, så langt
t ilret t elegger kj enner t il, at det ikke foreligger int eressekonflikt er som er av bet ydning for
ut st edelsen av obligasj onslånet . Tilret t elegger kan im idlert id t a eller inneha posisj oner i Lånet .


N ot e r in gsa ge n t e n s e r k læ r in g:
Norsk Tillit sm ann ASA har som Not eringsagent for Akershus Energi AS bist åt t m ed å ut arbeide
det t e verdipapirdokum ent et . Den inform asj on som frem kom m er i verdipapirdokum ent et er så langt
Not eringsagent en kj enner t il i sam svar m ed de fakt iske forhold, m en er ikke særskilt kont rollert av
Not eringsagent en, og Not eringsagent en kan derfor ikke påt a seg noe ansvar for innholdet av eller
fullst endighet en av inform asj onen i verdipapirdokum ent et , eller annen inform asj on som blir git t i
forbindelse m ed present asj on av Akershus Energi AS eller av det t e dokum ent et . Enhver som
m ot t ar det t e verdipapirdokum ent et bør selv vurdere innholdet i det t e verdipapirdokum ent et og sit t
behov for å innhent e supplerende inform asj on eller søke særskilt bist and før vedkom m ende t ar sin
invest eringsbeslut ning.

10 av 11